polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Podsumowanie spotkań i zebrań z Mieszkańcami w 2016 roku, cz. I
Od piątego stycznia b.r. odbywały się zebrania wiejskie oraz spotkania z Mieszkańcami poszczególnych miejscowości mające na celu opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa, w oparciu o Plany Rozwoju Miejscowości, które są pochodną wniosków i potrzeb zgłaszanych przez Mieszkańców poszczgólnych lokalnych społeczności tworzących wspólnie Gminę Wieniawa.
Wśród wielu koncepcji i projektów proponowanych przez Mieszkańców można w pierwszej kolejności wysnuć tezę, że mają one niezwykle istotne i ważne znaczenie dla życia i zdrowia. Kolejnym równie istotnym punktem wskazywanym na zebraniach był aspekt społeczny i kulturalny realizowanych przez gminną administrację prac i zadań. Obok wymienionych wyżej, należy wskazać jeszcze walor estetyczny i wizerunkowy, zarówno w sferze całej Gminy i budowania jej wizytówki i marki na zewnątrz, jak i ta sama kwestia rozpatrywana z poziomu poszczególnych miejscowości jako miejsca w którym żyjemy, poruszamy się na codzień, gdzie każdego dnia otoczenie wpływa na nasze samopoczucie i bezpieczeństwo.
Nie brakowało również głosów, z których wynika, że jesteśmy lokalnymi patriotami i niezwykle ważne jest z punktu widzenia Mieszkańców, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, promowanie naszej lokalnej tradycji i kultury nie tylko na arenie gminnej ale również ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jesteśmy dumni z tego, że mieszkamy na tak urokliwym skrawku Polskiej ziemi.
Dobrze, że dla zachowania pewnych proporcji i równowagi, pojawiło się kilka głosów, opinii malkontenckich i głosów ludzi niezadowolonych czy też nieszczęśliwych, choć były one zdecydowanie w mniejszości. O tych osobach również należy pamiętać, a pewną konstruktywną krytykę wykorzystać do jeszcze lepszego zaplanowania tego, co czeka nas w najbliższym czasie, w perspektywie dziesięciu lat.
Analiza i synteza stawianych wniosków:
Mieszkańcom zależy na tym, aby informacje z życia samorządu wieniawskiego docierały do nich w jak największym zakresie i słusznie, bo taka jes rola zarówno mnie jako Wójta Gminy, jak i pracowników urzędu, czy też jednostek organizacyjnych. Stąd już od początku podjęte prace związane z modyfikacją i usprawnieniem funkcjonowania strony internetowej urzędu oraz BIP. Prace te trwają nadal i w dalszej części przystosujemy stronę do potrzeb osób niepełnosprawnych, usprawnimy i zwiększymy częstotliwość publikowanych artykułów, aby nie skupiać się tylko na sprawach najważniejszych. Z uwagi na wiele niejasności z lat poprzednich i braku wiedzy ze strony Mieszkańców, co do zakresu wydatków gminy, na stronach BIP, pojawią się od roku 2005 włącznie, wszelkie umowy, umowy zlecenia, zamówienia, kosztorysy ofertowe, powykonawcze, koszty poszczególnych inwestycji i zakupów, istotne pisma z zakresu korespondencji prezentujące stanowisko gminy. Znajdą się tam również wnioski o udostępnienie informacji publicznej kierowane przez Obywateli do urzędu, a odpowiedzi w tym zakresie będą publikowane również w tej samej lokalizacji, aby mógł z nich skorzystać każdy, nie tylko osoby zainteresowane.
Obok strony internetowej, znakomita ilość zabierających głos wskazywała na konieczność opracowania wersji papierowej artykułów, ponieważ, szczególnie osoby nie korzystające z internetu, mają problem z dostępem do informacji. Również w tym zakresie poczynione zostały pewne kroki i starania. Począwszy od miesiąca maja b.r. rozpoczęliśmy wydawanie dwumiesięcznika W Gminie Wieniawa, lokalnej gazety samorządowej, w której publikowane będą wszelkie informacje z życia gminy i Mieszkańcow, informacje o podjętych uchwałach i zarządzeniach, relacje z impres kulturalnych i sportowych, wywiady, prezentacja Radnych i Sołtysów, jeśli taka będzie ich wola i wiele innych ciekawych bloków tematycznych. Nie przechodzimy obojętnie wobec nikogo, ponieważ każdy z naszej lokalnej społeczności jest podmiotem praw i obowiązków i jest tak samo dla nas samorządowców ważny, bez względu na status społeczny i stan majątkowy. Kolejny numer periodyku trafi w Państwa ręce już w I dekadzie lipca b.r.
Konieczną była również akcja związana z zamontowaniem nowych tablic informacyjnych. Chcemy, aby stały się one również istotnym elementem poprawiającym komunikację urząd -petent. Był to również jeden z głównych wniosków kierowanych do mnie na zebraniach.
Trwają ciągłe prace związane z ociepleniem wizerunku gminy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, co było również przedmiotem Państwa uwag, szczególnie na zebraniach na początku kadencji. Uruchomiliśmy punkt obsługi beneficjenta i chcemy go jeszcze udoskonalić. Również reforma urzędu i kształt referatów, potrzeba funkcjonowania poszczególnych stanowisk, zatrudnienie, jest przedmiotem analiz i systematycznego dostosowywania kształtu urzędu do potrzeb Mieszkańców. Chcę, aby jak najwięcej spraw zostało załatwianych na miejscu, bez zbędnej zwłoki. Nie zawsze jest to jednak możliwe z przyczyn technicznych, za co już teraz przepraszam. Celem jest osiągnięcie pewnej perfekcji w tym zakresie, aby każdy petent wyszedł z urzędu z poczuciem, że został dobrze obsłużony i rzetelnie poinformowany, bez względu na charakter końcowej decyzji, a pracownicy urzędu mieli poczucie dobrze wypełnionego obowiązku. Z uwagi na zakres procedowanych przez urzędy gmin spraw, jest to niezwykle trudne, ale na pewno możliwe do realizacji, co zresztą już można odczuć.
Wraz z początkiem roku 2017, zostanie uruchomione Gminne Centrum Informacji i Dialogu, którego celem wiodącym będzie informowanie Mieszkańców na temat ich praw, obowiązków i informacji z zakresu wykraczającego poza kompetencje należące do gminy. Każdy również będzie mógł przedstawić swoje uwagi i wnioski na temat opracowywanych projektów uchwał, zarządzeń wójta, przedstawić swój głos, który na pewno zostanie uwzględniony. Istotną kwestią jest również to, że krzywdzimy siebie poprzez pomówienia, niejasności, plotki i budowanie wokół pewnych spraw, niepotrzebnego napięcia. W centrum dialogu wszystkie te kwestie będzie można wyjaśnić i sprawdzić. Każda finansowa operacja gminy jest jawna, a każdy Mieszkaniec ma orientację, mniejszą lub większą na temat kosztów pewnych usług, materiałów i narzędzi. Stąd możliwość zapoznania się z gospodarką finansową gminy, fakturami i kosztami funkcjonowania, będzie skutkowała rozładowaniem niepotrzebnie i sztucznie tworzonych napięć i generowania sytuacji konfliktowych.
Z woli samych Mieszkańców, na podstawie której przedstawiłem Radzie Gminy projekt uchwały, a Radni wprowadzili go w życie, uruchomiony zostaje, począwszy od przyszłego roku fundusz sołecki, a każde sołectwo otrzyma stosowne do liczby Mieszkańców, dofinansowanie. Głównym flagowym celem tego funduszu jest realizacja zadań wskazanych w strategii rozwoju, a ta jest z kolei pochodną wniosków i interpelacji samych Mieszkańców, stąd pierwsze pieniądze na  zadania określone przez Państwa na zebraniach już wkrótce znajdą się w sołectwach. Na pewno nie zrekompensują one w pełni potrzeb, jednak będą zdecydowanym bodźcem stymulującym rozwój poszczególnych miejscowości i przyczynkiem do realizacji strategii przez Wójta Gminy.
Kolejną istotną sprawą jest wyrównywanie szans społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stąd podjęte przez nas działania związane z uruchomieniem Dziennego Domu Senior Wigor w Komorowie, który jest dedykowany samotnym osobom powyżej 60 roku życia. Wkrótce już przystępujemy do realizacji projektu Maluch, który z kolei dedykowany najmłodszym Mieszkańcom. Siedzibą ośrodka będzie budynek gminny w Wieniawie, przy ul. Kasztanowej 26 (Lecznica weterynaryjna). Działania te w korelacji z działaniami GOPS, GCK oraz Stowarzyszeń z terenu gminy, pozwolą zadbać o każdego, kto czuje się samotny, opuszczony oraz nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych życiowych potrzeb. Pozwoli również realizować się zawodowo rodzicom, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi od najmłodszych lat.
Tego typu działania zapewniają również wykorzystanie, zagospodarowanie i remont obiektów gminnych, które nabiorą nowego blasku i będą użytkowane na potrzeby Mieszkańców. Obiekty te były i są własnością nas wszystkich, całej wspólnoty gminnej i powinny być zagospodarowane a nie sprzedawane. W wydzierżawionym obiekcie w Brudnowie, zatrudnienie znajdzie około 30 bezrobotnych z terenu naszej gminy.
Na każdym bez wyjątku zebraniu, Mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność systematycznego wykaszania poboczy, odśnieżania, karczowania zarastających poboczy, czyszczenia rowów odwadniających, dbania o wizerunek parków i skwerów, pielęgnowania terenów zielonych, ustawienia koszy przy przystankach autobusowych, ustawienia nowych wiat przystankowych. Staramy się i będziemy wychodzić na przeciw tym potrzebom każdego dnia. Niestety powstałe przez szereg lat braki sprzętowe i brak przeszkolonej kadry, nie pozwalają na realizację tych zadań na poziomie takim, na jakim bym sobie tego jako Wójt Gminy życzył. Jeszcze w tym roku planujemy zakupić nowy ciągnik i koparkoładowarkę wraz niezbędnym osprzętem, aby sprostać wymaganiom Mieszkańców w zakresie prac komunalnych.

W kolejnym artykule przedstawię Państwu część inwestycyjną naszych wspólnych spotkań, uzupełnioną również poprzez Radnych Rady Gminy, Komisje RG oraz Sołtysów, wraz z potencjalnym kosztem poszczególnych pozycji.

Z poważaniem

Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy WIeniawa

18-06-2016
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA