polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Ekwiwalent za urlop i koszty delegacji służbowych

W związku z zapytaniem jednego z Mieszkańców o udzielenie informacji publicznej, skierowanym do tutejszego urzędu gminy w zakresie kosztów delegacji służbowych Wójta oraz przebywania na urlopie wypoczynkowym, podaję do publicznej wiadomości, jaka była wysokość pobranych przez Wójtów w ciągu ostatnich lat ekwiwalentów za urlop i zwrot kosztów delegacji służbowych

 

Wydatki przeznaczone na delegacje służbowe bez wątpienia należą do sfery wydatków publicznych. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 9 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego tworzą sektor finansów publicznych. W rozdziale 4 działu 1 tej ustawy została uregulowana jedna z naczelnych zasad rządzących gospodarką środkami publicznymi, zasada jawności finansów publicznych, wyrażona w art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, od której przewiduje się jedynie dwa wyjątki. Jawność może być wyłączona w stosunku do środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie zostało uznane za informację niejawną na podstawie odrębnych przepisów lub jeżeli wynika to z umów międzynarodowych.
Tym samym zasada jawności gospodarki środkami publicznymi jest zatem zasadą, która musi być bezwzględnie przestrzegana przez każdą jednostkę dysponującą publicznymi środkami finansowymi.

Mając na uwadze powyższe poniżej przedstawiam wysokość wypłaconych świadczeń dla Wójtów w ciągu ostatnich 7 lat:

Krzysztof Sobczak - razem 16 336,29

Lp

Rok

Ryczałt (w zł)

Samochód prywatny (w zł)

Wypłacony ekwiwalent za urlop (w zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

Netto

1

2014

205,74

257,43

-

-

2

2015

2.112,75

6.714,59

-

-

3

2016

1.556,83

5.488,95

-

-

 

Witold Studziński - razem 149 082,34zł delegacje + 72 148,46 zł/brutto ekwiwalent za urlop

Lp

Rok

Ryczałt (w zł)

Samochód prywatny (w zł)

Wypłacony ekwiwalent za urlop (w zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

Netto

 1

2009

2.280,88

22.005,33

-

-

 2

2010

2.280,88

22.662,24

34.664,78

27.306,10

 3

2011

2.365,48

26.010,61

-

-

4

2012

2.318,48

22.947,40

-

-

 5

2013

2.280,88

22.031,04

-

-

 6

2014

2.122,14

19.776,98

37.483,68

24.251,37

 

O podróżach służbowych:

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

  1. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, z uwzględnieniem ust. 2-4, ustala pracodawca.
  2. Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:
    a) 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
    b) 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
    c) 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.
  3. Limit, o którym mowa w ust. 1, dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 1.500 km.
  4. Limit, o którym mowa w ust. 1, dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 3.000 km

Miesięczny ryczałt obliczany jest jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu i miesięcznego limitu przyznanych kilometrów na jazdy lokalne (limit ten nie może przekraczać norm wskazanych w ww.§ 3 rozporządzenia). Wypłata ryczałtu następuje po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.), ustala stawki za kilometr przebiegu pojazdu o poj. skok. pow. 900 cm3 w kwocie 0,8358zł.O wysokości stawki za jeden kilometr, według której będzie rozliczany ryczałt na jazdy lokalne, decyduje pracodawca, przy czym rozporządzenie z dnia 25 marca 2002 r. wprowadza maksymalne wartości stawek, uzależniając je od rodzaju pojazdu używanego przez pracownika, a w przypadku, jeśli jest nim samochód osobowy - także od pojemności skokowej silnika. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie zasad oraz wysokości kosztów podróży służbowych ponoszonych przez pracowników Urzedu Gminy Wieniawa, używających pojazdów niebędących własnością pracodawcy, obniżyłem do 0,60 zł stawkę za korzystanie z samochodu prywatnego o poj. pow. 900 cm3, aby był to realny ekwiwalent poniesionych kosztów, a nie potencjalne źródło do nadużyć.

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - żródło: http://www.wspolnota.org.pl

Wójtowi, tak jak każdemu innemu pracownikowi, przysługuje prawo do corocznego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, który powinien być wykorzystany w naturze. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy wójt na podstawie art. 171 § 1 k.p. nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Nie ma wątpliwości co do konieczności wypłacenia ekwiwalentu ustępującemu wójtowi, jeśli nie został ponownie wybrany na kolejną kadencję.

Natomiast problematyczna staje się już kwestia, czy wójt wybrany na kolejną kadencję musi wykorzystać urlop do zakończenia stosunku pracy, czy też należy mu wypłacić odpowiedni ekwiwalent z tego tytułu.  W sensie ustrojowym zakończenie jednej kadencji i rozpoczęcie nowej łączy się z rozwiązaniem stosunku pracy i nawiązaniem nowego, nawet jeżeli ta sama osoba kandydowała i została ponownie wybrana na stanowisko wójta. Zasadniczo więc prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie wygasa nawet w przypadku nawiązania nowego stosunku pracy w tym samym urzędzie z tą samą osobą na kolejną kadencję.W tym miejscu należy wskazać na wyjątek zdefiniowany w art. 171 § 3 k.p., zgodnie z którym pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.  W praktyce spotyka się różne podejście do kwestii, czy wyjątek ten dotyczy tylko pracowników zatrudnionych dotychczas i ponownie na umowę o pracę, czy też możliwe jest zastosowanie go do wójta, który nie jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, lecz wyboru. Jest to  specyficzna podstawa nawiązania stosunku pracy, z którą wiążą się  inne konsekwencje ustrojowe i pracownicze.

Z drugiej strony, skoro zasadą kodeksową jest wykorzystanie urlopu w naturze, czyli skorzystanie z podstawowego uprawnienia pracowniczego w postaci szczególnego prawa – prawa do wypoczynku, a możliwość wypłaty ekwiwalentu jest absolutnym wyjątkiem  w sytuacji, gdy wykorzystanie urlopu w naturze nie jest możliwe, to wydaje się, że  uprawnione jest zastosowanie do wójta przepisu  art. 171 § 3 k.p. W konsekwencji, mimo literalnego odniesienia do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, możliwe jest zastosowanie art. 171 § 3 k.p. także do wójtów wybranych na ponowną kadencję.

Jak to wyglądało w praktyce oceńcie Państwo sami. Ja ze swojej strony deklaruję, że cały zaległy urlop mam zamiar wykorzystać w naturze, co wynika  faktu, że należy szanować oibowiązujące prawo, ale również zależy mi na finansach całej gminy, a środki przeznaczone na mój ew. ekwiwalent, można z powodzeniem wykorzystać na inne pożyteczne dla całej wspólnoty cele.

 

 

 Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

 

 

 

 

 

 

30-01-2017
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA