polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Wykaz środków trwałych stanowiących majątek gminy Wieniawa

Każda Jednostka Samorządu Terytorialnego, również Gmina Wieniawa posiada własny majątek, na który składają się przede wszystkim środki trwałe. Część z nich została przekazana gminom na podstawie ustaw, na mocy których powołano do życia samorząd terytorialny, większość jednak została zakupiona lub wybudowana z pieniędzy samorządowych, czyli pieniędzy stanowiących własność wszystkich Mieszkańców

Ustawa o rachunkowości definiuje środki trwałe, jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do środków trwałych zaliczamy nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, ponadto maszyny, urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych, oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa, w stosunku, do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

Środki trwałe są również przedmiotem sprawozdawczości budżetowej. Stąd zasadnym jest, aby także Mieszkańcy posiadali wiedzę na temat majątku gminy oraz jakie działania zostały podjęte na przestrzeni wielu lat, które miały wpływ na stan majątku i jakie inwestycje poczyniono, by majątek ten sukcesywnie się zwiększał. Wykorzystywany natomiast, winien on być w taki sposób, by przynosić wymierne korzyści dla wspólnoty samorządowej w postaci materialnej lub inne korzyści, jakie zrealizowane inwestycje przynoszą poprzez ich rolę społeczną: świetlice, szkoły, przedszkola, domy kultury, drogi, wodociągi, kanalizacja, itp. Racjonalna gospodarka finansowa polega właśnie na tym by zainwestowane środki budżetowe poprzez realizowane inwestycje poprawiały warunki i podnosiły, jakość życia mieszkańców gminy. Nie ma w tych działaniach miejsca na jakiekolwiek zaniedbania i nonszalancję.

Stąd w zakresie potrzeb inwestycyjnych w gminie, oddaliśmy w całości głos Mieszkańcom, a wysuwane propozycje na zebraniach wiejskich w roku 2015 i 2016, znajdują się w budżecie gminy na rok 2017, i tak będzie działo się nadal. Wielkość środków, jakie możemy przeznaczyć każdego roku na inwestycje, jest jednak niewspółmierna do zdefiniowanych potrzeb. Dlatego też muszą one zostać rozłożone w czasie. Wszystkie zadeklarowane na zebraniach przez Mieszkańców konieczne do realizacji w ich ocenie zadania z zakresu inwestycji czy też różnych innych prac, remontów, szeroko rozumianego drogownictwa, itp., zostaną zrealizowane do 2026 roku, zakładając, że nie będzie możliwości pozyskania jakiegokolwiek dofinansowania z zewnątrz. Każde pozyskane pieniądze na realizowane inwestycje, będą ten okres skracać. Właśnie w tym celu, opracujemy i przyjmiemy strategię rozwoju gminy Wieniawa. Zważywszy, na kształt wieloletniej prognozy finansowej związanej ze spłacaniem zadłużenia, strategia ta będzie obowiązywała do roku 2032. Już dziś zapraszamy do jej konsultowania i uzupełniania w zakresie potrzeb poszczególnych wspólnot.

Od początku mojej kadencji jako Wójta Gminy, wraz z pracownikami urzędu, podejmujemy działania, aby majątek gminy stale się powiększał. Na stan tego majątku pracowali również moi poprzednicy na stanowisku Wójta, wraz z Radami Gmin, realizując w latach poprzednich określone działania inwestycyjne. Przez ostatnie dwa lata, udało nam się pozyskać od skarbu Państwa w roku 2015 i 2016 działki w Kłudnie, Pogroszynie, Skrzynnie, Brudnowie, Rykowie. Cały czas prowadzimy działania związane z uregulowaniem prawa własności dróg gminnych, zagospodarowaniem wspólnot gruntowych i dokończeniem rozpoczętych inwestycji, niestety często nieuzasadnionych ekonomicznie i generujących koszty jeszcze przed ich zakończeniem i oddaniem do użytkowania. Przykładem jest pozostawiony bez koncepcji zagospodarowania, w trakcie budowy, ośrodek społeczno kulturowy Skrzynnie, który kosztował nas 1,3 mln zł, a sfinansowany w całości był z kredytu. Do dnia dzisiejszego spłacono około 35 tyś samych tylko odsetek. Od roku 2010 budowa stoi w miejscu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, wartość środków trwałych Gminy Wieniawa wynosiła 42 791 908, 27 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych pozycji, z podziałem na grupy, znajduje się w załączniku.

Zachęcam do zapoznania się z wykazem środków trwałych. W zestawieniu mają Państwo rok wpisania środka trwałego do rejestru, wartość środka, poniesione nakłady inwestycyjne i w którym roku sfinansowano zakup lub zapłacono za realizowaną inwestycję.

Dodatkowo prezentujemy również zestawienie potrzeb jakie zgłaszaliście Państwo na zebraniach i które to zostaną uwzględnione w Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa oraz w kolejnych budżetach

 

09-03-2017

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA