polski angielski niemiecki
Niedziela, 27 maja 2018 r. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Kto i kiedy może uzyskać zasiłek z pomocy społecznej:
Kto i kiedy może uzyskać zasiłek z pomocy społecznej:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej (t. j. Dz.U.z 7.02.2013r. Poz. 182)

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.    

I. Pomoc społeczna polega w szczególności na :

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń

2. pracy socjalnej

3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej

4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych

6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa

2. sieroctwa

3. bezdomności

4. bezrobocia

5. niepełnosprawności

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby

7. przemocy w rodzinie

8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą , które otrzymały status uchodźcy

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

13. alkoholizmu lub narkomanii

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

II . Świadczenia z pomocy społecznej:

 

1. świadczenia pieniężne:

zasiłek stały

zasiłek okresowy

zasiłek celowy i specjalny celowy

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuacje nauki

świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

 

2. świadczenie niepieniężne

praca socjalna

bilet kredytowany

składki na ubezpieczenie zdrowotnej

składki na ubezpieczenie społecznej

pomoc rzeczowa w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

sprawienie pogrzebu

poradnictwo specjalistyczne

interwencja kryzysowa

schronienie

posiłek

niezbędne ubranie

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkani, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

mieszkanie chronione

pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

 

Komu przysługują świadczenia pieniężne

 

1. .osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty  461zł

2.  osobie w rodzinie , w której dochód na osobę nie przekracza kwoty  316zł

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Co należy zrobić aby skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej

 

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a także mogą być udzielane z urzędu. Klient może zwrócić się z prośbą o pomoc bezpośrednio do pracownika socjalnego, który zobowiązany jest do przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania tej osoby.  Wtedy też pracownik socjalny poinformuje klienta

o przysługujących mu formach pomocy społecznej oraz o dokumentach jakie musi dołączyć aby uzyskać pomoc.


26-03-2015
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA