polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Zpraszamy na XXX Sesję Rady Gminy w Wieniawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXX Sesję Rady Gminy w Wieniawie, która została zwołana na dzień 14 czerwca 2017r. na godzinę 14.00. Szczegółowy porządek obrad znajdą Państwo w dalszej części niniejszego artykułu. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, przy ul. Jana Kochanowskiego 88.

XXX Sesja Rady Gminy w Wieniawie została zwołana na dzień 14 czerwca 2017 r. (środa) na godz. 14.00.


Proponowany porządek dzienny obrad :
1.    Otwarcie XXX Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wieniawa w okresie międzysesyjnym.
4.    Interpelacje i wnioski Radnych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za 2016 rok:
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok oraz uchwały Nr Ra.165.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieniawa sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016
- przedstawienie opinii komisji na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego
- rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok – dyskusja
- odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za 2016 rok i poddanie jej pod głosowanie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wieniawa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok:
- przedstawienie Uchwały Nr  1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wieniawie z dnia
15 maja 2017 roku w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wieniawa
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok
- przedstawienie Uchwały Nr Ra.245.2017 z dnia 26 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wieniawie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016
- odczytanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wieniawa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok i poddanie jej pod głosowanie.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    przyjęcia projektu oraz wniesienia wkładu własnego finansowego i rzeczowego do projektu pt. Czas na aktywność w Gminie Wieniawa RPMA.09.01.00-14-7464/16 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
b)    zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
c)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2032
d)    zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1.800.000 zł
e)    zmian w Uchwale Nr XXII.179.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
f)    ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
g)    przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wieniawa za 2016 rok”
h)    zmiany Uchwały Nr XXVIII.230.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 lutego 2017 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Wieniawa
i)    zmiany Uchwały Nr XXIX.247.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa
j)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie przy ul. Szkolnej 6 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieniawa
k)    nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnych Skarbu Państwa
l)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wieniawa do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.
8.    Sprawy różne.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.
10.    Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy w Wieniawie.
 

W imieniu Przewodniczącej Rady Gminy, Pani Grażyny Strzelczyk oraz własnym, serdecznie wszystkich zapraszamy

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

13-06-2017
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA