polski angielski niemiecki
Wtorek, 16 października 2018 r. Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy w Wieniawie

Na wczorajszym połączonym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Wieniawie, które rozpoczęło się o godzinie 14.00, został wstępnie nakreślony i opracowany plan działań legislacyjnych Rady Gminy, na najbliższe trzy miesiące, związany z wejściem w życie Ustaw i Rozporządzeń, zmieniających podstawę prawną obowiązujących uchwał Rady Gminy oraz realizacja bieżących zadań samorządu.

Konieczność podjęcia większości uchwał Rady Gminy, wynika z wejścia w życie szeregu Ustaw, w tym. M.in. ustawy z dnia 27 października 2017 r. dnia 29 listopada 2017 r., poz. 2203, o finansowaniu zadań oświatowych, Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U., poz. 130, oraz ustawy o ochronie danych osobowych, czy też dostępie do informacji publicznej.
W związku z dużą ilością wniosków z zakresu udostępniania informacji publicznej, kierowanych zarówno do Wójta Gminy jak i do Rady Gminy w Wieniawie przez jednego z Mieszkańców Wieniawy, byłego samorządowca, Radni zwracają uwagę,  że duża część z zakresu merytorycznego wniosków dotyczy informacji powszechnie dostępnych na stronach internetowych gminy, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej..


W myśl zasady, że działalność organów gminy jest jawna a Mieszkańcy mają prawo do informacji, zasadnym jest udzielanie tego typu informacji, jednak czynione przez jeden z podmiotów działania, noszą znamiona uporczywości, a biorąc pod uwagę możliwość dostępu do akt bezpośrednio w urzędzie (Mieszkaniec Wieniawy), zachodzi podejrzenie, że składanie wniosków w trybie udzielenia informacji publicznej ma na celu nałożenie dodatkowych obowiązków na pracowników urzędu, związanych z koniecznością przygotowania stosownych materiałów. Radni rekomendują jednocześnie dokonanie analizy składanych wniosków przez Radcę prawnego i ew. wszczęcie odpowiednich procedur w przedmiotowej sprawie.


Radni zajęli stanowisko, w związku z wnioskiem jednego z Mieszkańców, dotyczącego zakupu w trybie przetargu ograniczonego działki 226/11, położonej w obrębie Głogów, w myśl którego należy rozpocząć działania związane ze sporządzeniem wyceny nieruchomości i przygotowanie stosownego projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.
Radni pozytywnie zaopiniowali również możliwość zamontowania na poszczególnych obwodach oświetlenia ulicznego, urządzeń zmniejszających zużycie energii elektrycznej.


W związku z uchwałą rady Gminy w Wieniawie, w listopadzie 2013r., dotyczącej Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, Radni zwracają uwagę, że większość obiektów zabytkowych nie posiada założonej karty zabytku i w obecnym stanie nie ma możliwości skutecznego egzekwowania zapisów uchwały. Dodatkowo większość obiektów wprowadzonych do rejestru, w ocenie Radnych nie ma waloru zabytkowego, bądź nie istnieje, stąd zachodzi konieczność weryfikacji tych obiektów i przygotowania nowego programu, w związku z upływem pięcioletniego okresu obowiązywania programu i koniecznością jego aktualizacji w bieżącym roku.


Radni zwracają uwagę na konieczność wzmożenia prac związanych z koniecznością opracowania koncepcji kanalizacji całej Gminy Wieniawa, by jednoznacznie określić, jaki system oczyszczania ścieków będzie najbardziej właściwy z ekonomicznego punktu widzenia, w poszczególnych miejscowościach.


Radni rekomendują opracowanie Planu Obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Radni złożyli również wnioski dotyczące uzupełnienia Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2018-2032 w zakresie możliwości regulacji rzeki Jabłonica, z uwagi na powstające w okresach o wzmożonej ilości opadów, bądź wiosennych roztopów, zalewisk i podtopień, szczególnie w obrębie miejscowości Zawady.

W drugiej części spotkania, Radni zapoznali się z wariantami przebiegu drogi krajowej S12, przez teren Gminy Wieniawa. Zgodnie z zaprezentowanymi korytarzami, członkowie Komisji zwracają uwagę na dużą ingerencję wariantu oznaczonego kolorem żółtym w infrastrukturę komunalną, w tym Stację Uzdatniania Wody w Kłudnie, teren kopalni piachu w Sokolnikach Suchych, czy tez siecią kanalizacyjną. Dodatkowo w obrębie pozostałych wariantów znajdują się zabytki oraz koryta rzek. (Zabytkowy młyn i dom młynarza w Koryciskach i rzeka Jabłonica w Koryciskach – wariant brązowy). W ocenie Radnych, należy prowadzić działania związane z wyborem takiego wariantu, który w jak najmniej inwazyjny sposób ingeruje w tereny zabudowy mieszkalnej oraz koliduje z mediami (wodociągi, kanalizacja), oraz jest najbardziej korzystny dla Gminy biorąc pod uwagę dostęp do węzła oraz ewentualne korzyści ekonomiczne dla samorządu.
W porozumieniu z zebranymi, kolejna sesja Rady Gminy została zaplanowana na dzień 16 lutego 2018r., z uwagi na konieczność przygotowania wielu projektów uchwał w związku ze zmianą ustaw i rozporządzeń oraz konieczności zaplanowania zmian w budżecie dotyczących działań inwestycyjnych i projektów tych działań zaplanowanych do realizacji na rok 2018.
Posiedzenie komisji zakończyło się o godzinie 16.30

01-02-2018
Szukaj w artykułach
Październik 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31