polski angielski niemiecki
Wtorek, 16 października 2018 r. Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Obradowała Rada Gminy w Wieniawie

W Wielki Czwartek, Radni Rady Gminy w Wieniawie, zdecydowali o podziale Gminy na okręgi wyborcze. XXXIX Sesja Rady Gminy, rozpoczęła się o godzinie 08.30, od Debaty Ewaluacyjnej przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Przysusze, następnie Pan Cezary Nowek, Prezes LGD Razem dla Radomki, omówił zadania lokalnej grupy oraz inicjatywy i programy jakie zostały zrealizowane przez LGD w 2017 roku

Kolejny punkt porządku dziennego, sprawozdanie Wójta  z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy, zostało przygotowane i zreferowane przez Wójta Gminy. W swoim wystąpieniu Wójt zapoznał Radę z podjętymi działaniami i wnioskami jakie zostały przygotowane w celu pozyskania dofinansowania na zapisane w uchwale budżetowej zadania inwestycyjne. Sprawozdanie dotyczyło m.in.: przebudowy dróg gminnych, Wieniawskiego Klastra Energii, infrastruktury sportowej oraz realizowanych obecnie przez Gminę zadań inwestycyjnych.
Skarbnik Gminy Pani Wanda Nogańska, przedstawiła uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr Ra.86.2018 i Ra.87.2018, dotyczące opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Wieniawa planowanego w budżecie deficytu oraz prawidłowości planowanej obsługi zadłużenia w latach kolejnych określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Następnie Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu na wydawanie miesięcznika „Ziemia Przysuska” oraz na budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Ponadto zdecydowali o współfinansowaniu przez samorząd wieniawski przebudowy drogi powiatowej Nr 3504W, Konary-Żmijków.
Rada podjęła uchwałę dotyczącą szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych i zasady odpłatności oraz zwalniania od pobierania opłat za te usługi. Przyjęte zostało również sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie za 2017 rok.
Rada Gminy przychyliła się do wniosku jednego z mieszkańców Rykowa i wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości o powierzchni 0,17 ha, za cenę ustaloną w drodze wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Zmieniono i zaktualizowano uchwałę o ustaleniu wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wieniawa. Przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2018 roku.
Duże emocje towarzyszyły dyskusji na temat podziału Gminy na okręgi wyborcze. Poprzedni podział nie uzyskał akceptacji Komisarza Wyborczego, ponieważ łączył w jeden okręg nie graniczące ze sobą sołectwa oraz część sołectwa z innym (Kochanów i część ulicy Kochanowskiego w Wieniawie). Mając na uwadze powyższe po konsultacjach z Komisarzem Wyborczym, opracowano nowy podział gminy na okręgi, zgodny z wytycznymi w tym zakresie, w myśl których sołectwo Wieniawa, musi tworzyć trzy okręgi wyborcze, przy czym poszczególnych ulic bądź ich części nie można łączyć z innymi sołectwami, pozostałe okręgi w miarę możliwości winny składać się z graniczących ze sobą sołectw ( w przypadku konieczności ich połączenia), bądź całych miejscowości, przy założeniu, że współczynnik przedstawicielstwa wynosi 366,74 na jeden mandat. Podział Gminy na okręgi to niezwykle ważny temat, ponieważ właśnie w tych okręgach wybieramy 15 radnych, stąd ważne jest aby zachowana była jednolita norma przedstawicielstwa. Są to okręgi jednomandatowe, dlatego też decyzja o ich kształcie budzi dość dużo emocji. Szczegółowy przebieg debaty i dyskusji w tym zakresie dostępny będzie w protokole z sesji.
Na koniec Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie skargi na Wójta Gminy, dotyczącej zaniedbań i nienależytego prowadzenia zadań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy norek amerykańskich. Po wysłuchaniu wcześniejszym wysłuchaniu stron i analizie zebranego w sprawie materiału, Rada uznała skargę za bezzasadną.
Po wyczerpaniu porządku dziennego, obrady zakończono w godzinach południowych około 12.30. Kolejna sesja Rady Gminy w Wieniawie, wstępnie jest planowana na 13 lub 27 kwietnia. Zachęcamy do bieżącego śledzenia przebiegu sesji, prac Rady Gminy i Wójta oraz procesu legislacyjnego

03-04-2018
Galeria
Szukaj w artykułach
Październik 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31