polski angielski niemiecki
Piątek, 16 listopada 2018 r. Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
Informacje ze spotkania Sołtysów w sprawach bieżących

W dniu 11 maja 2018r., o godzinie 08.00, odbyło się spotkanie Wójta Gminy z Sołtysami z terenu Gminy Wieniawa, poświęcone sprawom bieżącym poszczególnych wspólnot oraz opracowaniu harmonogramu prac, jakie pozostają do realizacji w danych miejscowościach. przez pracowników gminy. Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem spotkania i omawianymi zagadnieniami

Na początku spotkania, Pan Paweł Kołtonowicz, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przedstawił zebranym  informacje z zakresu znowelizowanej ustawy o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku ze zmianą sposobu udzielania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, o ilości punktów sprzedaży, zdecyduje Rada Gminy, po zaciągnięciu opinii Mieszkańców na zebraniach wiejskich. Tym samym do końca czerwca b.r., we wszystkich sołectwach zostaną zorganizowane zebrania, poświęcone zajęciu przez Mieszkańców poszczególne miejscowości, stanowiska w przedmiotowej sprawie i podjęcia stosownej uchwały Sołectwa. Następnie, Rada Gminy, zdecyduje o ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy oraz czy wprowadzić zakaz sprzedaży na terenie Gminy, alkoholu w godzinach nocnych, pomiędzy 23.00 a 06.00.
Kolejny temat jaki został omówiony na spotkaniu to szacowanie szkód łowieckich spowodowanych przez zwierzynę łowną. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie, szacowanie szkód odbywa się za pośrednictwem pracowników urzędu Gminy lub Sołtysów, po uprzednim powiadomieniu właściwego terytorialnie koła łowieckiego, a nie jak dotychczas, przez samo koło łowieckie, na terenie którego zostały stwierdzone szkody. Dla sołtysów i pracowników zostaną w tym zakresie przygotowane stosowne szkolenia,  które zostaną zorganizowane przez Nadleśnictwa Radom i Przysucha.
Sołtysi zapoznali się z przyjętą na ostatniej sesji Rady Gminy, Strategią Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2018-2032, w której obok zdefiniowanej misji gminy, zostały również określone cele strategiczne i cele operacyjne, a w ramach tych ostatnich wymienione priorytetowe zadania, jakie samorząd zobowiązał się realizować w ciągu najbliższych kilku lat. To niezwykle istotny i ważny dokument, ponieważ poszczególne zadania i potrzeby zostały określone przez samych Mieszkańców,  na zebraniach w poszczególnych miejscowościach w latach 2015-2017, stąd z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że strategia w części merytorycznej, jest dziełem samych Mieszkańców, za co serdecznie dziękujemy.
Ostatnim, dominującym tematem spotkania były sprawy bieżące , ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie pilnych i niezbędnych  do wykonania prac na terenie poszczególnych sołectw. Sołtysi przedstawili zakres prac oraz wstępnie zadeklarowali, ile dni, w ich ocenie potrzeba na realizację prac w poszczególnych miejscowościach, zakładając, że brygada realizująca roboty, złożona byłaby z pięciu pracowników. Z danych przekazanych przez Sołtysów wynika, że prace takie potrwają 96 dni roboczych. Sołtysi zdecydowali również, że w pierwszej kolejności należy rozpocząć prace związane z poprawą stanu dróg przy których znajdują się posesje mieszkalne, następnie dróg stanowiących dojazd do pól. Niezmiennie nacisk kładziony jest również na sprawy związane z rowami odwadniającymi i wycinką zakrzaczeń przy drogach i rowach śródpolnych, a także koszenie poboczy. W dalszej kolejności będą prowadzone prace związane z poprawą estetyki poszczególnych miejscowości.
Z deklaracji Sołtysów wynika również, że większość zebrań dotyczących punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy, będzie realizowana w czerwcu b.r. Obok tego tematu, jeśli czas pozwoli, na zebraniach zajmiemy się również sprawami bieżącymi oraz wstępnie porozmawiamy o funduszu sołeckim i jego przeznaczeniu w budżecie gminy na rok 2019.

 

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

14-05-2018
Galeria
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30