polski angielski niemiecki
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Rada Gminy przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2018-2032

Na ostatniej XL Sesji Rady Gminy w Wieniawie, która odbyła się w dniu 24 kwietnia b.r., Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2018-2032. Dokument ten stanowi wynik dyskusji podjętej przez Mieszkańców, reprezentantów zarówno środowiska społeczno – gospodarczego jak i sektora publicznego nad strategicznymi kierunkami rozwoju Gminy Wieniawa na najbliższe lata.

Przed uczestnikami szeroko zakrojonych prac strategicznych postawiono kluczowe pytania:


•    W jakim kierunku zmierzać by stworzyć optymalne warunki dla rozwoju gminy Wieniawa?
•    Co zrobić, by osiągnąć założone cele oraz lepiej wykorzystać zasoby gminy?


Okazją do poszukania odpowiedzi na nie był ustrukturyzowany, czerpiący z wielu metod i włączający zróżnicowane grupy mieszkańców proces planowania strategicznego, którego efektem jest niniejszy dokument Strategii. Dokument, który w swoim założeniu ma nie tylko porządkować i upowszechniać plany rozwojowe gminy, ale ma przede wszystkim służyć za praktyczny instrument zarządzania lokalnym rozwojem. Przyjmując takie założenie Strategia pozwala na określenie i wybór optymalnych metod realizacji założonych celów.

Proces prac nad Strategią Rozwoju Gminy Wieniawa, który rozpoczęto w grudniu 2015 r., a zakończono w styczniu 2017 r., koordynował zespół konsultantów Urzędu Gminy w Wieniawie. Prace nad dokumentem opierały się na wykorzystaniu szeregu wzajemnie uzupełniających się metod, prac analitycznych, eksperckich i partycypacyjnych, spośród których wymienić należy:
•    analizę danych zastanych i prace konsultantów – w ten sposób przeprowadzona została diagnoza zasobów i sytuacji Gminy Wieniawa w podziale na sferę przestrzenną, gospodarczą i społeczną;
•    21 spotkań warsztatowych z mieszkańcami na terenie Gminy Wieniawa w okresie od stycznia do marca 2016 r. Uczestnicy indywidualnie i grupowo identyfikowali, analizowali i proponowali możliwe rozwiązania w zakresie inwestycji. Ten sposób pracy sprawiał, że to właśnie mieszkańcy traktowani byli jako eksperci, posiadający znaczące doświadczenie. Rolą konsultantów była natomiast koordynacja procesu oraz proponowanie narzędzi i podawanie przykładów rozwiązań. Za najważniejsze uznano stworzenie takiej sytuacji, która pozwalałaby uczestnikom warsztatów uzyskać pewność, że to oni sami są autorami analiz i rozwiązań. W czasie tych spotkań wykorzystany został szereg różnego rodzaju metod pracy, takich jak: wykłady z użyciem prezentacji multimedialnej, techniki kreatywne;
•    Spotkanie z Sołtysami poszczególnych sołectw, na którym skonsultowano założenia inwestycyjne. Warsztaty te odbyły się w świetlicy wiejskiej w Koryciskach w marcu 2016r.
•    Konsultacje założeń z Radnymi Rady Gminy w Wieniawie, na wspólnym posiedzeniu Komisji merytorycznych Rady Gminy.
•    do Sołtysów oraz Radnych kierowano pytania, bazujące na opracowanym i przesłanym materiale ze spotkań z Mieszkańcami. Po każdych warsztatach spisywano wypracowane przez uczestników materiały i wnioski, opracowywano je redakcyjnie i przesyłano z powrotem do uczestników warsztatów z prośbą o przeczytanie i wprowadzenie poprawek lub uzupełnień. Konsultanci formułowali pytania dotyczące kwestii niejasnych, prosili o indywidualne opinie i o ponowną ocenę materiałów.
•    Spotkanie warsztatowe w Szczawnicy, w którym uczestniczyli Radni Gminy Wieniawa oraz Sołtysi poszczególnych miejscowości gminy. Spotkanie miało na celu opracowanie i omówienie najważniejszych problemów mieszkańców gminy oraz określenie celów do jakich powinna zmierzać gmina, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Przeprowadzono analizę mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń jakie niosą ze sobą poszczególne cele strategiczne w strategii. Dzięki temu uczestnicy mieli możliwość indywidualnej i odłożonej w czasie analizy, a konsultanci zyskiwali pewność, że nie pominięto istotnych zagadnień i kwestii.
•    spotkania konsultacyjne z sołtysami i radnymi z terenu gminy, podczas których otwarto dyskusję nad wypracowanymi już efektami prac strategicznych oraz poproszono o ich sugestie i propozycje przedsięwzięć, istotnych z punktu widzenia małych wspólnot lokalnych, które powinny się znaleźć w ostatecznej wersji dokumentu;
•    badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy (przeprowadzone z zaangażowaniem gimnazjalistów) – zrealizowane zostało na próbie 200 respondentów.
Pierwszym z dwóch głównych celów przeprowadzenia badania było włączenie młodzieży w proces myślenia o rozwoju gminy, rozbudzanie w niej postaw obywatelskich oraz wytworzenie poczucia wpływu na otaczającą ją rzeczywistość. Drugim celem było natomiast stworzenie możliwości dialogu z mieszkańcami Gminy Wieniawa na temat poziomu zadowolenia z jego stanu obecnego oraz oczekiwań, potrzeb i propozycji na przyszłość. Bezpośrednim celem badawczym było natomiast poznanie opinii mieszkańców na temat jakości życia w gminie.
Proces konstruowania dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa” na lata 2018-2032 obejmował kilka etapów odnoszących się do poszczególnych poziomów zapisów strategicznych.
Etapy te obejmowały kolejno:
•    weryfikację misji rozwoju Gminy Wieniawa obejmującą: Cel zasadniczy, główną aspirację rozwojową gminy; strategię a więc określenie podstawowych domen rozwoju gminy; wartości oraz standardy zachowań organizacyjnych);
•    analizę i weryfikację zmian w zakresie zasobów wewnętrznych i tendencji zewnętrznych, budujących pozycję strategiczną gminy;
•    określenie priorytetowych kierunków rozwoju gminy;
•    określenie strategicznych celów rozwoju i obszarów zadań planowanych do realizacji;
•    określenie założeń do wdrażania i monitorowania zamierzeń strategicznych.Konstrukcja Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa odpowiada logice procesu strategicznego i obejmuje cztery zasadnicze części:
•    część pierwszą: – wprowadzającą,
•    część drugą – diagnostyczną,
•    część trzecią – strategiczną
•    część czwartą – wdrożeniową.

Poszczególne rozdziały Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa, będa publikowane na naszej stronie internetowej, by mogli Państwo szczegółowo zapoznać się, zarówno z diagnozą wstępną, częścią strategiczną oraz wdrożeniową, w której każdy z Mieszkańców uczestniczących w zebraniach, znajdzie na pewno jakiś swój pomysł

Dziękuję Pani Magdalenie Lipińskiej za nieocenioną pomoc i czas jaki poświęciła na opracowanie dokumentu strategii oraz konsultacje i prezentacje strategii na poszczególnych panelach dyskusyjnych.

 

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

16-05-2018
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Grudzień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31