polski angielski niemiecki
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Odwołanie Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Rodzice, stojąc na straży praworządności, mając na uwadze dobro wspólne, wyrażone również jako dbałość o przyszłość placówek oświatowych w Gminie, w tym Przedszkola Publicznego w Wieniawie, a zarazem w trosce o dobro dziecka, na podstawie licznych skarg Rodziców, Grona Pedagogicznego, oraz opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, podjąłem decyzję o odwołaniu Pani Jadwigi Porczyńskiej ze Stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego

03-09-2018
Spotkania z Mieszkańcami Sokolnik Mokrych i Komorowa

Dziękuję za udział w środowych konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Wieniawie, w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieniawa, Mieszkańcom Sokolnik Suchych i Komorowa. Dziękuję również za debatę i merytoryczna dyskusję.

31-08-2018
Zespół IRA zagrał na dożynkach gminnych w Wieniawie

Koncertem Zespołu IRA oraz pokazem sztucznych ogni, zakończył się festyn z okazji tegorocznego Gminnego Święta Plonów. Pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych, na stadion Gminny w Wieniawie przybyły tłumy Mieszkańców i gości, którzy bawili się na koncertach i wspólnie świętowali w sympatycznej i miłej atmosferze

27-08-2018
Wybory samorządowe odbęda się w dniu 21 października!

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku - wynika z rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, które we wtorek opublikowano w Dzienniku Ustaw. Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada. Głosowanie w wyborach odbędzie się w godzinach od 7 do 21. Wraz z ogłoszeniem rozporządzenia rusza kampania wyborcza.

14-08-2018
Informacje na temat działań samorządu w sprawie DK S12

W związku z szeregiem wątpliwości interpretacyjnych i składanych przez Mieszkańców wniosków opaz petycji dotyczących przebiegu proponowanych korytarzy drogi krajowej S12 przez teren Gminy Wieniawa, w szczególności grunty Jabłonicy i Zawad, niniejszym pragnę poinformować Państwa o działaniach samorządu w przedmiotowej sprawie, jakie zostały podjęte w ostatnim czasie.

09-08-2018
Postępy prac związanych z przebudową dróg

Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Wieniawa. Na odcinku ze Skrzynna do Kamienia Dużego, w Żukowie i Jabłonicy zostały już ułożone dwie warstwy nawierzchni: warstwa wyrównawcza i ścieralna. Wkrótce rozpoczną się prace w Skrzynnie, a po zakończonych postępowaniach przetargowych w Kochanowie i odcinek Ryków Pogroszyn

08-08-2018
Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych

Rozpoczęły się prace związane z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Wieniawa. Do przebudowania pozostaje obecnie 6 odcinków dróg, dla których zostało już przeprowadzone postępowanie przetargowe. Na 5 odcinków zawarto umowy z wykonawcami, a na 7 odcinek w Kochanowie, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg

06-08-2018
Wójt jest z urzędu Kierownikiem USC

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku gmin liczących więcej niż 50 tysięcy mieszkańców, obligatoryjne jest zatrudnienie innej osoby na stanowisku kierownika USC. W przypadku gmin mniejszych niż 50 tys. osób, zatrudnienie innej osoby na stanowisku kierownika jest fakultatywne.

06-08-2018
W piątek zostały podpisane umowy na przebudowę ulicy Kasztanowej w Wieniawie

Dziś rozpoczynają się prace związane z przebudową ulicy Kasztanowej w Wieniawie. W miniony piątek zostały podpisane kontrakty pomiędzy Gminą Wieniawa, reprezentowaną przez Wójta, a właścicielem firmy Pawlo - Bruk, Paweł Wawrzyński, głównego wykonawcy najważniejszego w tym roku zadania inwestycyjnego. Wartość zakontraktowanych prac to 1 870 000 zł.
 

06-08-2018
XLIV Sesja Rady Gminy w Wieniawie

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na XLIV Sesję Rady Gminy w Wieniawie, która rozpocznie się w dniu 24 lipca 2018r., o godzinie 14.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie. Na dzisiejszych obradach, Radni zajmą się zmianami w planie finansowym i wieloletniej prognozie finansowej oraz podejmą szereg uchwał związnych z obrotem nieruchomościami. Szczegóły w niniejszym artykule

24-07-2018
Informacja o stanie zadłużenia Gminy Wieniawa na koniec 2017r.

Działalność organów gminy jest jawna, a jej ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Zasada jawności ma charakter uniwersalny i należy ją odnosić także do dysponowania majątkiem publicznym. Mając na uwadze powyższe, prezentuję Państwu informację o zadłużeniu gminy na koniec 2017r. Artykuł ukazał się również w periodyku W Gminie Wieniawa. Zapraszam do lektury

24-07-2018
XII Spotkania z foklorem już za nami, zapraszam do obejrzenia galerii

Doroczne święto Matki Bożej z Góry Karmel, wieniawski odpust parafialny, jak co roku gromadzi rzesze ludzi, pragnących zawierzyć i polecać się opiece Matki Bożej Wieniawskiej. To również święto kultury, tradycji i folkloru, gdyż w parku organizowane są Spotkania z Folklorem, im. Stanisława Stępniaka.

24-07-2018
Zapraszamy do zapoznania się z mapami Studium UKiZP Gminy Wieniawa

W Urzędzie Gminy w Wieniawie, dostępne są wstępne mapy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieniawa. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z dokumentem i ew. wnoszenia uwag w tym zakresie. W lipcu bądź sierpniu b.r., studium zostanie wyłożone do wglądu, a następnie przyjęte przez Radę Gminy w Wieniawie, jako dokument obowiązujący

12-06-2018
Jak wybierzemy Radnych w najbliższych wyborach samorządowych

W myśl art. 17 ust 1, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.0.1875), w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców. Natomiast zgodnie z Rozdziałem 10, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zapisane w art. 414 i 415 normy prawne wskazuję, iż, Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów.

07-06-2018
Zapraszamy na Niedzielę z Folklorem do Sokolnik Suchych

Już w najbliższą niedzielę, 10 czerwca b.r. zapraszamy wszystkich Mieszkańców i miłośników folkloru oraz dobrej zabawy do Sokolnik Suchych, na tradycyjną niedzielę z folklorem. Jednocześnie zostanie oddana i udostępniona Mieszkańcom odnowiona świetlica oraz plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa wraz z zagospodarowanym centrum miejscowości.

07-06-2018
W Wieniawie o S12. Spotkanie z wykonawcą Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego

Około osiemdziesięciu osób uczestniczyło w drugim, z trzech zaplanowanych przez wykonawcę studium techniczno ekonomiczno środowiskowego spotkań, dotyczących przebiegu trasy S12 przez teren gminy Wieniawa. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie w środę 06 czerwca, b.r

07-06-2018
Gmina Wieniawa otrzymała dofinansowanie z MS i T, do budowy do Otwartych Stref Aktywności

Z nieukrywaną satysfakcją, pragnę poinformować Państwa, że wniosek Gminy Wieniawa dotyczący budowy Otwartych Stref Aktywności w Gminie Wieniawa, uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach zadania powstaną OSA w Sokolnikach Mokrych, Brudnowie i Wieniawie. Na ten cel Gmina otrzymała 150 000,00 zł dotacji.

07-06-2018
Cele strategiczne Gminy Wieniawa

Przedstawione w trzecim rozdziale Strategii, cele strategiczne i operacyjne, zasady implementacji oraz projekty i zadania służące ich realizacji obejmują wszystkie sfery życia i funkcjonowania Gminy Wieniawa. Podczas prac analitycznych i diagnostycznych, zostały wyznaczone cztery główne obszary funkcjonowania Gminy, dla których zdefiniowano cele strategiczne, następnie operacyjne i zadania w ramach każdego z nich

17-05-2018
Trwają prace związane z aranżacją przestrzeni publicznej w Sokolnikach Suchych

W ostatni etap weszły juz prace w Sokolnikach Suchych, związane z modernizacją przestrzeni publicznej, poprzez budowę placu zabaw i siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej. Wykonanie prac stało się możliwe po użyczeniu przez wspólnotę Mieszkańców, na rzecz Gminy, działek na których prowadzone są obecnie prace. Wcześniej zmodernizowana została świetlica zarówno wewnątrz jak i na zawnątrz obiektu

16-05-2018
Prezentujemy część diagnostyczną strategii rozwoju

W niniejszym artykule pragniemy zaprezentować Państwu część diagnostyczną strategii rozwoju, zawierającą w swoim zakresie takie zagadnienia, jak położenie gminy w przestrzeni geograficznej, rys historyczny gminy, demografię, infrastrukturę społeczną, rynek pracy, gospodarkę, pomoc społeczną, ludność i turystykę. Zachęcamy do lektury. Wkrótce zaprezentujemy kolejny rozdział dokumentu, część strategiczną.

16-05-2018
Rada Gminy przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2018-2032

Na ostatniej XL Sesji Rady Gminy w Wieniawie, która odbyła się w dniu 24 kwietnia b.r., Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2018-2032. Dokument ten stanowi wynik dyskusji podjętej przez Mieszkańców, reprezentantów zarówno środowiska społeczno – gospodarczego jak i sektora publicznego nad strategicznymi kierunkami rozwoju Gminy Wieniawa na najbliższe lata.

16-05-2018
Informacje ze spotkania Sołtysów w sprawach bieżących

W dniu 11 maja 2018r., o godzinie 08.00, odbyło się spotkanie Wójta Gminy z Sołtysami z terenu Gminy Wieniawa, poświęcone sprawom bieżącym poszczególnych wspólnot oraz opracowaniu harmonogramu prac, jakie pozostają do realizacji w danych miejscowościach. przez pracowników gminy. Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem spotkania i omawianymi zagadnieniami

14-05-2018
Dziś Święto Flagi,Wywieśmy Nasze Narodowe Barwy

Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej  zostało ustanowione w 2004 roku, a wybór padł na dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski. Stanowi on także swoistego rodzaju wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii

02-05-2018
Obradowała Rada Gminy w Wieniawie

W Wielki Czwartek, Radni Rady Gminy w Wieniawie, zdecydowali o podziale Gminy na okręgi wyborcze. XXXIX Sesja Rady Gminy, rozpoczęła się o godzinie 08.30, od Debaty Ewaluacyjnej przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Przysusze, następnie Pan Cezary Nowek, Prezes LGD Razem dla Radomki, omówił zadania lokalnej grupy oraz inicjatywy i programy jakie zostały zrealizowane przez LGD w 2017 roku

03-04-2018
Ser Skrzynecki z wyróżnieniem w konkursie na najlepsze produkty i potrawy LGD

Wytwarzany naturalną, domową kozi ser twarogowy z dodatkiem czosnku, koperku lub rzodkiewki, wspaniały wyrób z gospodarstwa Pani Grażyny Połczyńskiej ze Skrzynna, z wyróżnieniem w konkursie na najlepsze produkty i potrawy LGD. Ser twarogowy ma zapach mleka i warzyw i jest serem dającym się smarować. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

30-03-2018
Spotkanie w GDDKiA w Warszawie w sprawie S12

W dniu dzisiejszym o godzinie 12.00, w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, odbędzie się spotkanie przedstawicieli samorządów Gminy i Miasta Przysucha oraz Gminy Wieniawa, poświęcone przedstawieniu wspólnego stanowiska w sprawie STEŚ DK S12, wynikającego z zaproponowanych zmian przebiegu wariantu drogi ekspresowej przez teren gmin Przysucha i Wieniawa

15-03-2018
Zakończenie cyklu spotkań z Mieszkańcami. Dziś ostatnie zebranie w Plecu

Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców Pleca na zebranie poświecone podsumowaniu obecnej kadencji samorządu wieniawskiego oraz projektowi tegorocznego budżetu. Spotkanie w Plecu rozpocznie się dziś, o godzinie 17.00 i będzie ostatnim z cyku zebrań sołeckich. Podsumowanie wszystkich spotkań już wkrótce na naszych stronach internetowych. Zapraszamy do lektury

05-03-2018
Z Mieszkańcami Kamienia Dużego o S12 i Funduszu Sołeckim

Niezwykle żywa i interesująca dyskusja na temat spraw bieżących sołectwa wywiązała się pomiędzy Mieszkańcami na zebraniu społeczności Kamienia Dużego. Zebranie rozpoczęło się w świetlicy w Sokolnikach Suchych w poniedziałek, 19 lutego, b.r., o godzinie 16.00 i dotyczyło, obok spraw bieżących, projektowanych korytarzy drogi krajowej S12, przez teren Gminy Wieniawa i obręb Kamień

28-02-2018
Zebranie z Mieszkańcami Jabłonicy w sprawie S12

 W niedzielę 18 lutego, Mieszkańcy Jabłonicy zapoznali się z projektowanymi korytarzami drogi ekspresowej S12. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie. W drugiej części spotkania rozmawialiśmy o sprawach bieżących i potrzebach inwestycyjnych sołectwa.

28-02-2018
Spotkanie z Sołtysami w sprawach bieżących

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, w dniu 13 lutego 2018r., odbyło się spotkanie Sołtysów z terenu Gminy Wieniawa, poświęcone przekazaniu decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku rolnego, wraz z potwierdzeniami odbioru decyzji na 2018 rok (tzw. nakazy płatnicze) oraz informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek (PIT -11), a także informacji o wypłacanych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

28-02-2018
Spotkanie z Mieszkańcami Sokolnik Mokrych

W Sokolnikach Mokrych odbyło się zebranie dotyczące spraw bieżących sołectwa oraz proponowanych przez GDDK i A korytarzy przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S12. Obecni na spotkaniu w dniu 12 lutego 2018r., Mieszkańcy, wskazali niezbędny do wykonania zakres prac, jakie należy przeprowadzić w sołectwie w najbliższym czasie

28-02-2018
W Sokolnikach Suchych o S12 i sprawach bieżących

Spotkanie rozpoczęło się 09 lutego, o godzinie 16.00. W pierwszej części Mieszkańcy zapoznali się z projektowanymi odcinkami drogi krajowej S12 od węzła Gielniów do węzła Młodocin. Następnie w sposób szczegółowy zostały zaprezentowane wszystkie trzy warianty przebiegu S12, z uwzględnieniem ich potencjalnego wpływu na infrastrukturę lokalną i sytuację gospodarczą gminy. Mieszkańcy otrzymali również informację na temat zabytków i budżetu gminy

28-02-2018
Zebranie Mieszkańców Sołectwa Głogów

W minioną środę 07 lutego, Mieszkańcy Kalenia, Zadąbrowa, Konar i Głogowa, spotkali się na zebraniu dotyczącym spraw bieżących, oraz podsumowania zaplanowanych do realizacji prac i zadań na rok 2018. Zebranie zostało zorganizowane w Kaleniu, w mieszkaniu Pana Radnego Rady Gminy, Stanisława Życzyńskiego. Dziękujemy za życzliwość i złożone wnioski.
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 16.00 i dotyczyło spraw bieżących sołectwa

01-02-2018
Zebrania w Zawadach i Wieniawie w sprawie S12, projekt ulicy Kasztanowej

W miniony poniedziałek, w świetlicy w Koryciskach, Mieszkańcy Zawad zapoznali się z projektowanymi koncepcjami przebiegu drogi krajowej S12. Ten sam temat dominował również na spotkaniu Mieszkańców Wieniawy w dniu 06 lutego b.r., którzy spotkali się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebrani zapoznali się z wariantami przebiegu drogi krajowej przez teren Gminy Wieniawa, oraz w ujęciu ogólnym na całym projektowanym odcinku

13-02-2018
Spotkanie Mieszkańców Romualdowa, Zagórza i Komorowa w sprawie S12

Na z wspólnym spotkani  zorganizowanym w DD Senior + w Komorowie, Mieszkańcy Romualdowa, Zagórza i Komorowa zapoznali się z wariantami przebiegu DK S12 od granic Województwa Mazowieckiego, do węzła w Młodocinie. Całe spotkanie poświecone było Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowemu, projektowanej drogi krajowej S12

05-02-2018
Zebranie w sprawie S12 w Kłudnie

Na zebraniu zorganizowanym w świetlicy wiejskiej w Kłudnie, Mieszkańcy zapoznali się z pracami samorządu w trakcie obecnej kadencji i planami na bieżący rok oraz strukturą budżetu gminy. Drugą część spotkania poświęciliśmy wspólnie tworzonemu Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowemu, projektowanej drogi krajowej S12

05-02-2018
Spotkanie poświęcone korytarzom S12 w Żukowie

Na wczorajszym spotkaniu z Mieszkańcami Żukowa, rozmawialiśmy o wariantach przebiegu drogi krajowej S12, przez teren Gminy Wieniawa i samego sołectwa. W zebraniu, które rozpoczęło się o 15.30, uczestniczyło około 60 osób, zainteresowanych przebiegiem nowoprojektowanej drogi przez grunty Żukowa. Wcześniej, w grudniu 2017r., odbyło się spotkanie poświęcone sprawom organizacyjnym. Zapraszamy do lektury

02-02-2018
Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy w Wieniawie

Na wczorajszym połączonym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Wieniawie, które rozpoczęło się o godzinie 14.00, został wstępnie nakreślony i opracowany plan działań legislacyjnych Rady Gminy, na najbliższe trzy miesiące, związany z wejściem w życie Ustaw i Rozporządzeń, zmieniających podstawę prawną obowiązujących uchwał Rady Gminy oraz realizacja bieżących zadań samorządu.

01-02-2018
O drodze krajowej S12 rozmawialiśmy z Mieszkańcami Kochanowa

Na wczorajszym zebraniu Mieszkańców Kochanowa, zorganizowanym w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie, rozmawialiśmy o korytarzach, jakie wstępnie zostały zaplanowane w związku z opracowaniem przez GDDKiA, Sudium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego dotyczącego budowy DK S12, oraz podsumowaliśmy trzy lata działalności obecnej kadencji samorządu

31-01-2018
Zebranie w Koryciskach, dyskusja o S12

Na wczorajszym spotkaniu z Mieszkańcami Korycisk, podsumowaliśmy trzy lata obecnej kadencji samorządu, wskazując na działania inwestycyjne i prace, które udało się zrealizować oraz omówiliśmy konstrukcję budżetu gminy, przedstawiając jednocześnie główne założenia i cele nakreślone na rok 2018. Duże zainteresowanie towarzyszyło prezentacji korytarzy DK S12

30-01-2018
W Pogroszynie o drodze krajowej S12

Kolejne spotkanie z cyklu poświęconego przebiegowi drogi krajowej S12, zostało zorganizowane w niedzielę w Pogroszynie. Mieszkańcy zapoznali się z przebiegiem projektowanych korytarzy drogi ekspresowej przez teren Gminy Wieniawa, w szczególności z wariantem zlokalizowanym na gruntach Rykowa, Pogroszyna i Korycisk, który w najbardziej namacalny sposób może wpłynąć na funkcjonowanie miejscowości

29-01-2018
Dziękuję Mieszkańcom Rykowa za liczną obecność i czynne uczestnictwo w zebraniu

Zebranie z Mieszkańcami Rykowa rozpoczęło się o godz. 17.00. Pierwszy temat, jaki został poruszony przez Mieszkańców i omówiony, to sprawa wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w świetle obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz w kontekście wejścia w życie przepisów o ochronie zwierząt w związku z planowaną nowelizacją ustawy

28-01-2018
Uwaga rodzice dzieci sześcioletnich uczęszczających do Przedszkola w Wieniawie

W związku z organizacją pracy przedszkola w kolejnym półroczu, zwracam się z uprzejmą prośbą do rodziców dzieci sześcioletnich, zainteresowanych pobytem w placówce dziecka do godziny 16.00, o poinformowanie o tym fakcie Pani Jadwigi Porczyńskiej, Dyrektor Przedszkola Pulicznego w Wieniawie, do piątku 26 stycznia, b.r. osobiście lub telefonicznie, nr tel.48 673 00 08

23-01-2018
Już jutro spotkanie z Sołtysami w sprawach organizacyjnych

We wtorek, o godzinie 10.00, zaplanowane zostalo spotkanie z Sołtysami z terenu Gminy Wieniawa, poświęcone sprawom organizacyjnym, m.in. inkasowaniu podatku rolnego oraz zaleceniom Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie Funduszu Sołeckiego. Głównym tematem pozostaje jednak sprawa przebiegu korytarzy drogi ekspresowej S12, przez teren Gminy oraz opracowanie nowego harmonogramu zebrań

22-01-2018
Droga Ekspresowa S12

W związku z powzięciem informacji na temat przystąpienia do opracowania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego, dotyczącego budowy odcinka drogi krajowej S12, przebiegającego przez teren Gminy Wieniawa, niniejszym informuję, że spotkanie z wykonawcami odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w Strażnicy OSP w Wieniawie

20-01-2018
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!

W pierwszy dzień Nowego 2018 Roku, pragnę w imieniu całego środowiska samorządowego Gminy Wieniawa, złożyć wszystkim Mieszkańcom, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu niezapomnianych chwil, upływających w szczęściu, miłości i radości, na każdy dzień Nowego Roku. Niech pogoda ducha i zadowolenie nie opuszcza Państwa nigdy, a problemy i kłopoty rozwiązują się same. Wszystkiego najlepszego!

01-01-2018
Spotkanie z Mieszkańcami Komorowa

Wraz z początkiem Nowego Roku, kontynuujemy spotkania z Mieszkańcami poszczególnych wspólnot. Pierwsze zebranie w 2018 roku odbędzie się w Komorowie, w dniu 06 stycznia 2018r., o godzinie 16.00, w Dziennym Domu Senior Wigor. Plan zebrania zostanie przekazany Mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty, w najbliższym czasie. Serdecznie wszystkich zapraszamy i prosimy o liczne przybycie z uwagi na charakter omawianych spraw

29-12-2017
Zmiana harmonogramu zebrań z Mieszkańcami

Niniejszym informuję, że zmianie uległ harmonogram zebrań z Mieszkańcami w poszczególnych sołectwach. Zmiany są następstwem dużej ilości obowiązków służbowych pracowników urzędu, wynikających z konieczności zamknięcia roku budżetowego i dotyczą spotkań zaplanowanych na grudzień. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem

19-12-2017
Seniorzy z Komorowa oraz Zespół Wieniawa na Spotkaniu Opłatkowym w MRPiPS

Seniorzy z Dziennego Domu Opieki w Komorowie wraz z zespołem śpiewaczym Wieniawa, na zaproszenie Pani Minister Elżbiety Rafalskiej, wzięli udział w spotkaniu opłatkowym pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspólnie zaprezentowali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki oraz wymienili życzenia świąteczne z pracownikami resortu.
 

19-12-2017
Zebranie z Mieszkańcami Żukowa

Zebraniem z Mieszkańcami Żukowa, rozpoczęliśmy cykl spotkań z Mieszkańcami Gminy Wieniawa, poświęcony podsumowaniu prac samorządu w ciągu trzech ostatnich lat bieżącej kadencji oraz planom na rok 2018. W spotkaniu uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Grażyna Strzelczyk, Wójt Gminy Pan Krzysztof Sobczak oraz Z-ca Wójta Pani Krystyna Żurowska

13-12-2017
Informacje z zebrania z rodzicami przedszkolaków

W dniu 02 listopada 2017r., odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci, korzystających z usług Przedszkola Publicznego w Wieniawie. W zebraniu uczestniczyła Pani Dyrektor Przedszkola, Pani Jadwiga Porczyńska oraz Wójt Gminy Wieniawa, Pan Krzysztof Sobczak. Rodzice mieli możliwość zadawania pytań, a ze spotkania sporządzono protokół zawierający wnioski, które przedstawiamy Państwu w załączeniu

13-12-2017
Rozpoczynamy cykl zebrań z Mieszkańcami Gminy Wieniawa

Począwszy od dnia dzisiejszego, rozpoczynamy cykl zebrań z Mieszkańcami Gminy Wieniawa, poświęcony podsumowaniu trzech lat kadencji samorządu oraz perspektywie budżetowej na rok 2018. Mieszkańcom zostanie również wstępnie zaprezentowana strategia rozwoju Gminy Wieniawa oraz Gminny Progra Rewitalizacji. Pierwsze zebranie już dziś w Żukowie, poczatek zaplanowano na godz. 15.30

11-12-2017
Z okazji Dnia Seniora składamy osobom starszym serdeczne życzenia

Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Dnia Seniora, pragnę w imieniu całego środowiska samorządowego Gminy Wieniawa, złożyć wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha oraz samych pogodnych chwil, spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. Szczególne pozdrowienia kieruję do członków Klubu Seniora działającego przy GCK w Wieniawie i uczestniczących w programie Senior+ w Komorowie

14-11-2017
W Hołdzie Wolności i Miłości – 99 lat Niepodległości Polski

Są w życiu takie momenty, takie szczególne chwile, które chciało by się zatrzymać jak najdłużej. Chwile, w których traci się poczucie czasu, a umysł i serce ogarnia wszechobecna radość, poczucie własnej wartości i duma z bycia Polakiem, duma że jest się członkiem wspaniałego Narodu, a zarazem tworzy jego niezwykłą, choć momentami trudną do zrozumienia i zawiłą historię.

11-11-2017
Gminne obchody Święta Niepodległości

Już dziś, o godzinie 12.00, w Publicznej Szkole Podstawowej w Wieniawie, uroczystą akademią przygotowaną przez Nauczycieli i Uczniów szkoły podstawowej, rozpoczynamy świętowanie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Wieniawa do czynnego udziału w naszym wspólnym świętowaniu i oddania czci architektom naszej wolności i niepodległości

10-11-2017
W najbliższą środę 08 listopada, spotkanie Sołtysów

Serdecznie zapraszam wszystkich Sołtysów z terenu Gminy Wieniawa, na spotkanie organizacyjne, które rozpocznie się w dniu 08 listopada b.r., o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie. Na spotkaniu będą omawiane bieżące sprawy i problemy poszczególnych wspólnot, szczególnie w zakresie Funduszu Sołeckiego oraz zaplanowane zostaną terminy zebrań z Mieszkańcami

02-11-2017
W dzień Wszystkich Świętych nawiedzaliśmy cmentarze

Jak co roku w pierwszy dzień listopada, kierujemy swoje kroki na cmentarze, by choć na chwilę zatrzymać się i wspomnieć tych, którzy odeszli już do wieczności. Naszych rodziców, dziadków, krewnych znajomych, przyjaciół czy dzieci. To świadectwo, a zarazem manifestacja naszej pamięci i wdzięczności za ich życie i dar serca jaki zostawili po sobie tu na ziemi

02-11-2017
Spotkanie z rodzicami przedszkolaków

W imieniu własnym oraz Dyrekcji, zapraszam serdecznie wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Wieniawie, na zebranie organizacyjne dotyczące funkcjonowania wspomnianej placówki oświatowej. Zebranie odbędzie się w dniu 02 listopada 2017r., w siedzibie Urzędu Gminy w Wieniawie, o godzinie 18.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu.

31-10-2017
Uwaga, przekazujemy ostrzeżenie o silnym wietrze - Orkan Grzegorz

Jak podaje IMGW w Warszawie, nadchodzący weekend przyniesie w Polsce pogorszenie pogody. Orkan Grzegorz w niedzielę i poniedziałek może łamać drzewa, zrywać dachy i uszkadzać linie energetyczne. Porywy wiatru będą dochodzić do 120 km/h - ostrzegają synoptycy. Orkan Grzegorz może okazać się równie niszczycielski, co niedawny orkan Ksawery. prosimy o ostrożność i zabezpieczenie obiektów zagrażających bezpieczeństwu

28-10-2017
Samorząd wieniawski wsłuchuje się w głos swoich Mieszkańców

Zachęcamy do lektury artykułu, jaki ukaże się 26 października 2017r. w dodatku Złota Setka Firm Regionu Radomskiego. Ranking największych przedsiębiorstw w regionie radomskim pod względem przychodu. Artykuł już dziś dostępny jest na naszych stronach internetowych. Życzymy wszystkim miłej j ciekawej lektury

23-10-2017
Zakończono prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku ZSO

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego zakończono prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie. W miniony piątek dokonano końcowego odbioru robót. Prace zostały przeprowadzone na południowym skrzydle budynku. Cała wartość inwestycji zamknęła się kwotą ok 140 tyś zł.

18-09-2017
W Pogroszynie powstaje świetlica wiejska

Na ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

11-08-2017
Trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku ZSO

Do końca września winny zakończyć się prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie. W pierwszym etapie wymieniona zostanie blacha na powierzchni około 800 metrów kwadratowych, w tej części obiektu, gdzie dochodziło do licznych przecieków, a w konsekwencji do zamakania sufitu i ścian

11-08-2017
Przystępujemy do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem, który gmina ma obowiązek opracować. Jest to dokument, który zawiera informacje o tym jak będzie wyglądało  zagospodarowanie gminy. (na przykład gdzie będzie można budować domy, zakłady przemysłowe, gdzie należy zachować istniejące lasy, a gdzie będą powstawały budynki, z których będą mogli korzystać wszyscy – szkoła, dom kultury

11-08-2017
Wysoki poziom artystyczny XI Festiwalu im. Stanisława Stępniaka

Ponad 50 zespołów prezenujących folklor ziemi opoczyńskiej i radomskiej wystąpiło na scenie w parku wieniawskim w ramach XI Spotkań z Folklorem im. Stanisława Stępniaka. Uczestnicy rywalizowali o laury w czterech kategoriach: solistów śpiewaków, solistów muzyków, zespołów śpiewaczych i kapel ludowych. Emocjom konkursowym towarzyszyła również dobra zabawa w ludowych rytmach

18-07-2017
Ukazał się kolejny biuletyn informacyjny LGD Razem dla Radomki. Zapraszamy do lektury

W imieniu LGD Razem dla Radomki i własnym, serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do lektury 81 numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, na łamach którego prezentowane są działania oraz inicjatywy realizowane przez naszych partnerów oraz instytucje z terenu gmin tworzących naszą lokalną grupę działania. Życzymy udanej lektury w gorące lipcowe dni

10-07-2017
XII Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników tradycji i kultury ludowej na XII Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 22 lipca, w muszli koncertowej w parku gminnym w Wieniawie. Zapewniamy dobrą zabawę oraz wiele wzruszeń związanych z folklorem i kulturą ludową ziemi opoczyńskiej. Niech nikogo nie zabraknie tego dnia w Wieniawie!

16-07-2018
O zespole folklorystycznym Wieniawa

Zespół Folklorystyczny "WIENIAWA" powstał w lutym 2014 roku z inicjatywy Mieszkanek gminy. Założony przez Panią Alicję Ślifirczyk Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie zespół, jest reaktywacją założonego przez ówczesnego Dyrektora Pana Stanisława Ambrożka Zespołu Folklorystycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie w latach 1979-2000.

30-06-2017
Przypominamy o konkursach na stanowiska urzędnicze w UG w Wieniawie i Przedszkolu Publicznym

Na stronach internetowych BIP Gminy Wieniawa oraz na tablicach zostały opublikowane ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy: Referent ds. wymiaru oraz ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne - termin składania ofert upływa w dniu dzisiejszym o 17.00; oraz na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie - termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2017, o godz. 15.30

26-06-2017
Jarmarki Skrzyneckie - wspólne rodzinne świętowanie

Jarmarki Skrzyneckie, organizowane przez samorząd wieniawski wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet ze Skrzynna, to festyn rodzinny, którego celem jest przypominanie, szczególnie najmłodszym o tradycjach i kulturze, a zarazem historii i pięknie naszej Małej Ojczyzny. Dziękujemy wykonawcom i uczestnikom za wspólną zabawę i fantastyczną atmosferę

26-06-2017
Już 25 czerwca b.r., IV Jarmarki Skrzyneckie. Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Rady Gminy w Wieniawie i własnym, pragnę serdecznie zaprosić Mieszkańców Gminy, Słuchaczy radia Rekord FM i Radia Plus oraz wszystkich lubiących dobrą zabawę, na IV Jarmarki Skrzyneckie, które już 25 czerwca b.r., na placu przy boisku Orlik w Skrzynnie. Zapewniamy dobrą zabawę i szereg atrakcji dla wszystkich uczestników, od malucha do seniora. Zaczynamy o godzinie 15.00

16-06-2017
Radni udzielili Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016

W dniu 14 czerwca 2017r. o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, rozpoczęła się XXX Sesja Rady Gminy. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za rok 2016 i udzielili Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu. Sprawozdanie i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zostały podjęte jednogłośnie.

16-06-2017
Przeboje muzyki operetkowej, musicalowej i rozrywkowej w Wieniawie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Koncert Muzyki Operetkowej, Musicalowej i Rozrywkowej, który już w sobotę o godzinie 17.00, w Muszli Koncertowej w Parku w Wieniawie. Koncert jest organizowany w ramach XXV Zjazdu najstarszego z polskich rodów, Rodu Duninów, odbywającego się w dniach 15-18 czerwca.

16-06-2017
Zpraszamy na XXX Sesję Rady Gminy w Wieniawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXX Sesję Rady Gminy w Wieniawie, która została zwołana na dzień 14 czerwca 2017r. na godzinę 14.00. Szczegółowy porządek obrad znajdą Państwo w dalszej części niniejszego artykułu. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, przy ul. Jana Kochanowskiego 88.

13-06-2017
Konferencja programowa i walne zebranie członków stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki w Wieniawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i poświęcona zostanie omówieniu tematu: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

 
12-06-2017
Wieczór Sobótkowy Wianki 2017. Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do Parku w Wieniawie, na święto patronalne szkoły: Imieniny Jana Kochanowskiego, a następnie tradycyjny wieczór sobótkowy Wianki 2017. Festyn odbędzie się w dniu 18 czerwca 2017r. Zaczynamy o godzinie 15.00, uroczystą akademią zorganizowaną przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie

06-06-2017
Wola Brudnowska – malownicza miejscowość z rolniczymi tradycjami

W pierwszych dniach maja, w związku z występującymi podtopieniami spowodowanymi intensywnymi opadami deszczu, wraz z pracownikami urzędu gminy odbyliśmy spotkanie terenowe w Woli Brudnowskiej. Wraz z Panem Józefem Kowalczykiem oraz przedstawicielami Mieszkańców zwizytowaliśmy drogi gminne i działki rolne, które w skutek trudnych warunków atmosferycznych muszą być okresowo wyłączane z uprawy, ponieważ są podtapiane z uwagi na niedrożną infrastrukturę odwadniającą

31-05-2017
Przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Pogroszynie

Do środy 31 maja 2017r., do godz. 10.30, czekamy na oferty w ogłoszonym postępowaniu przetargowym, dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Pogroszynie. Środki na budowę pozyskano z PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki w ramach ogłoszonego naboru wniosków - poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

29-05-2017
Zapraszamy wszystkie dzieci na festyn z okazji dnia dziecka

Z okazji Dnia Dziecka, zapraszamy wszystkie dzieci w piątek 2 czerwca do Parku w Wieniawie na Festyn zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W programie wiele atrakcji, m.in. konkursy i zabawy z wodzirejem, karaoke, zabawy z animatorami, zumba, iluzjoniści. Zapraszamy dzieci i młodzież w każdym wieku

29-05-2017
Z okazji Święta Samorządu Terytorialnego, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 27 maja 1990 roku, ustanowił w 2000r., dzień 27 maja, Świętem Samorządu Terytorialnego. Pragnę z tej okazji złożyć wszystkim samorządowcom, Radnym, Sołtysom oraz pracownikom samorządowym, najlepsze życzenia, zdrowia, radości i satysfakcji z pełnionej służby na rzecz naszej lokalnej społeczności

27-05-2018
Z kwiatami i podziękowaniami śpieszymy dziś do wszystkich Mam

Z okazjj przypadającego w dniu dzisiejszym Dnia Matki, pragnę w imieniu własnym oraz wszystkich dzieci, zarówno tych małych, tych nieco większych ale i tych zupełnie dorosłych, złożyć w tak wyjątkowym dniu wszystkim Mamom, najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Oby spełniały się Wam marzenia, a życie upływało w radości i uśmiechu każdego dnia.

25-05-2018
Zawady, mała miejscowość z dużymi perspektywami

W miniony piątek 12 maja 2017r., w urzędzie gminy w Wieniawie miałem przyjemność spotkać się i porozmawiać z Panią Sołtys Beata Kozieł oraz przedstawicielami Mieszkańców Zawad. Wcześniej wraz z pracownikami urzędu gminy odpowiedzialnymi merytorycznie za poszczególne prace dokonaliśmy objazdu miejscowości wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej

15-05-2017
Gmina Wieniawa otrzymała dotację na prowadzenie domu Senior+

Od grudnia 2015 r., w Komorowie, w budynku po byłej szkole podstawowej, funkcjonuje dzienny dom opieki Senior +. W placówce obecnie przebywa 16 osób, które wspólnie spędzają czas w wyremontowanej i odnowionej specjalnie na ten cel placówce. W bieżącym roku gmina otrzymała na prowadzenie domu 66 432,73 zł dotacji z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

08-05-2017
Huraganowy wiatr i intensywne opady deszczu - wnioski o oszacowanie strat

W związku z wystąpieniem w nocy z 5 na 6 października 2017r., silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, które spowodowały straty w uprawach rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, niniejszym informuję, że od dnia 16 października, do 20 października 2017r. będą przyjmowane w urzędzie gminy w Wieniawie wnioski od rolników, u których w gospodarstwach wystąpiły szkody, dotyczące poziomu oszacowania strat.

10-10-2017
Artykuł o działalności samorządu w Głosie Radomskim

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem na temat działań samorządu wieniawskiego, który ukazał się w najnowszym numerze tygodnika Głos Radomski. Przedstawiamy w nim działania i plany samorządu, które w najbliższym czasie zostały i będą zrealizowane, a są one wynikiem Państwa potrzeb wskazanych na zebraniach w poszczególnych sołectwach

14-04-2017
Spotkania robocze w poszczególnych miejscowościach

W związku z odsuwającym się terminem konsultacji społecznych w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przesunięciu ulega również termin zebrań wiejskich. Odbędą się one w maju i czerwcu b.r. Zasadnym jest, aby jednym z elementów zebrań, były właśnie konsultacje społeczne w tym zakresie. Aby być bliżej potrzeb Mieszkańców chcemy wcześniej odbyć spotkania robocze w poszczególnych wspólnotach.

05-04-2017
Zapraszamy na XXIX Sesję Rady Gminy w Wieniawie

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, odbędzie się w dniu dzisiejszym XXIX Sesja Rady Gminy. Obok uchwał związanych z systemem oświaty wynikającym z nowej organizacji systemu szkolnictwa, Radni zajmą się zmianami w budżecie gminy na rok 2017, zasadami przeprowadzania konsultacji społecznych i przyjmą sprawozdanie GOPS.

27-03-2017
Podatki i opłaty wnoszone przez Mieszkańców

O ile w Konstytucji RP mówi się, iż każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie (zasada powszechności opodatkowania – art. 84), to wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (art. 32 ust.1  Konstytucji).

24-03-2017
Zadłużenie Gminy Wieniawa na koniec 2016r.

W zestawieniu załączonym do niniejszego artykułu zamieszczamy wykaz wszystkich kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wieniawa, dla których jeszcze nie zakończono spłacania zadłużenia na koniec 2016 roku. Jest to kolejne z działań mających na celu przybliżenie Mieszkańcom stanu finansów Gminy, a zarazem wyraz transparentności i jawności działań samorządu wieniawskiego.

20-03-2017
Warsztaty Sadownicze w Mariówce - cięcie drzew owocowych

Na prośbę organizatorów, serdecznie zapraszamy do Mariówki na II Warsztaty Sadownicze poświęcone formowaniu i cięciu zimowym, letnim, przeswietlającym i odmładzającym drzew owocowych, które odbędą się w najbliższą sobotę, 18 marca  br.; a organizowane są przez ośrodek Promień z Mariówki

15-03-2017
Spotkanie informacyjne w Bibliotece Wieniawie w dniu 16.03.2017 r.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” – Ambasador projektu FIO „Mazowsze Lokalnie” oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjnym, które zostanie poświęcone tegorocznej edycji programu Mazowsze Lokalnie, jednego z najpopularniejszych konkursów grantowych i grup nieformalnych realizowanych na terenie naszego województwa

15-03-2017
Podpisane zostały umowy na budowę dróg gminnych

W dniu 25 stycznia 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg gminnych w miejscowości: Kłudno, Zagórze, Żuków, Plec”. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BIP Gminy

13-03-2017
Samorząd wieniawski w służbie Mieszkańcom

Praca środowiska samorządowego to proces, który trwa i ewoluuje w sposób ciągły, nie można go zamknąć i sprowadzić do konkretnej kadencji Rady gminy czy Wójta. Siłę i pozycję  jednostki samorządu terytorialnego buduje się latami, a podejmowane decyzje kształtują teraźniejszość i decydują o przyszłości określonej grupy ludzi

10-03-2017
Wykaz środków trwałych stanowiących majątek gminy Wieniawa

Każda Jednostka Samorządu Terytorialnego, również Gmina Wieniawa posiada własny majątek, na który składają się przede wszystkim środki trwałe. Część z nich została przekazana gminom na podstawie ustaw, na mocy których powołano do życia samorząd terytorialny, większość jednak została zakupiona lub wybudowana z pieniędzy samorządowych, czyli pieniędzy stanowiących własność wszystkich Mieszkańców

09-03-2017
FIO - Ruszył nabór wniosków na wsparcie dla grup nieformalnych

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach trzech ścieżek FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 zostanie rozdysponowane ponad 675 000 złotych

02-03-2017
Nabory wniosków dla przedsiębiorców w ramch LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następujących działań

02-03-2017
Awaria sieci wodociągowej - prosimy o informację!

W związku ze stwierdzeniem w dniu dzisiejszym znacznego zwiększenia ilości poboru wody z ujęcia w Kłudnie, istnieje podejrzenie rozszczelnienia sieci wodociągowej. Pomimo monitoringu sieci przez konserwatora do chwili obecnej nie udało zlokalizować się miejsca wycieku. Jeśli zauważycie Państwo miejsce awarii, prosimy o pilny kontakt z nr tel. 693 907 099

16-02-2017
Światowy Dzień Chorego

Z racji przypadającego w dniu dzisiejszym Światowego Dnia Chorego, pragnę złozyć w imieniu samorządu Wieniawskiego, najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich cierpiących i chorych, przede wszystkim powrotu do zdrowia i wielu lat życia w pomyślności i radosci każdego dnia. Niech nigdy nie zabraknie nadziei i wiary w lepsze jutro i sens życia, które ma wartość nadrzędną, nawet dotknięte chorobą czy niepełnosprawnością

11-02-2017
Harmonogram naborów wniosków w ramach LSR

Zapraszam wszystkich Mieszkańców, do zapoznania się z Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – realizowanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w okresie 2016 - 2023 i składania aplikacji.

10-02-2017
Zaproszenie na seminarium: Upowszechnianie dawnych odmian roślin ogrodniczych

W dniu 14 lutego b.r., w Mariówce, w NZOZ Promień, odbędzie się seminarium z zakresu upowszechniania dawnych odmian roślin uprawnych. Spotkanie organizowane jest w ramach wieloletniego programu IHAR-PIB-IO, a adresatami są rolnicy, sadownicy, pszczelarze, samorządowcy oraz wszystkie środowiska zainteresowane nasadzeniami dawnych odmian drzew i warzyw. Szczegóły w załączonym piśmie

07-02-2017
Można składać oferty na dostawę biomasy do kotłowni w roku 2017

Do wtorku, 7 lutego 2017r., można składać oferty dotyczące dostaw biomasy do kotłowni przy Urzędzie Gminy w Wieniawie w roku gospodarczym 2017. Podpisane oferty, zawierające cenę, rodzaj biomasy oraz ilość i termin dostaw, należy składać w sekretariacie urzędu, lub przesłać drogą pocztową na adres urzędu gminy z dopiskiem na kopercie: Oferta dostaw biomasy w roku 2017.

03-02-2017
Ekwiwalent za urlop i koszty delegacji służbowych

W związku z zapytaniem jednego z Mieszkańców o udzielenie informacji publicznej, skierowanym do tutejszego urzędu gminy w zakresie kosztów delegacji służbowych Wójta oraz przebywania na urlopie wypoczynkowym, podaję do publicznej wiadomości, jaka była wysokość pobranych przez Wójtów w ciągu ostatnich lat ekwiwalentów za urlop i zwrot kosztów delegacji służbowych

 

30-01-2017
Ogłaszamy przetarg na budowę dróg gminnych

W dniu wczorajszym, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wieniawa, został ogłoszony przetarg na budowę dróg gminnych w miejscowościach Kłudno, Plec, Zagórze i Żuków. Zapraszamy podmioty zainteresowane do składania ofert do 09 lutego 2017r. do godziny 10.00. Aplikacje przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, w pokoju nr 14.

26-01-2017
Informacja dotycząca zmian w ewidencji gruntów

W związku ze zmianami w ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji działek oraz założeniem ewidencji budynków, które zostały wprowadzone przez Starostę Przysuskiego w wyniku modernizacji operatu, gmina zobowiązana jest do dokonania zmian w naliczeniu wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego za okres ostatnich ośmiu miesięcy 2016r.

30-11-2016
Gminne Obchody Dnia Seniora w Komorowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców na Obchody Gminnego Dnia Seniora do Komorowa, które odbędą się w niedzielę, 13 listopada 2016 r.,w Dziennym Domu Senior-Wigor. Spotkanie rozpoczniemy Mszą Świętą w Kaplicy w Komorowie o godzinie 15.00, następnie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, zapraszamy na kolejne cykliczne spotkania z folklorem.

03-11-2016
Projekt herbu gminy uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej

Komisja Heraldyczna, działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyraziła pozytywną opinię na temat projektu herbu, baneru, flagi oraz pieczęci Gminy Wieniawa, jako spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy o odznakach i mundurach. W herbie znajdują się postaci świętych: Katarzyny Aleksandryjskiej oraz Szczepana Diakona i Męczennika

27-10-2016
Obradowały Komisje Rady Gminy w Wieniawie

Na połączonym posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Komunalnej i Pożytu Publicznego, Radni Rady Gminy w Wieniawie zajęli się dofinansowaniem klubu sportowego Chojniak z Wieniawy, sprzedażą mieszkań w Konarach w przetargu ograniczonym, projektem organizacji ruchu dla gminy oraz stanem kładek i ciągu pieszego z ul. Zacisze w Wieniawie do Jabłonicy

21-10-2016
Relacja z wizyty przedstawicieli Republiki Południowej Afryki w Wieniawie

W miłej i sympatycznej atmosferze odbyło się wczorajsze spotkanie z przedstawicielami Republiki Południowej Afryki, które miało miejsce w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie. Przybyłych gości przywitał barwnymi regionalnymi strojami oraz muzyką i śpiewem Zespół Wieniawa, działający przy GCK.

19-10-2016
Wizyta Studyjna Przedstawicieli RPA w Gminnym Centrum Kultury

W dniu jutrzejszym około godziny 11.00 w Siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie przy ulicy Parkowej, będziemy gościć delegację Republiki Południowej Afryki wraz z przedstawicielami Ambasady RPA w Polsce oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem przewodnim będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi na szczeblu gminnym.

17-10-2016
Życzenia dla pracowników oświaty z okazji Dnia Nauczyciela

Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Święta Edukacji Narodowej, pragnę w imieniu własnym, zastępcy Wójta oraz wszystkich pracowników wieniawskiego samorządu, złożyć pracownikom oświaty: Przedszkola Publicznego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, placówek niepublicznych: Dyrekcji, Nauczycielom, Personelowi, najserdeczniejsze życzenia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

14-10-2016
Uroczyste obchody 100-lecia oświaty w Gminie Wieniawa

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 100-lecia oświaty w Gminie Wieniawa. Uroczystość rozpocznie Msza święta w Kościele Parafialnym p.w. św Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie, nastepnie uczestnicy udadzą się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, gdzie o 11.30 rozpocznie się uroczysta akademia, przygotowana przez uczniów szkoły.

13-10-2016
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Jawor, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Już w najbliższą niedzielę. 16 października 2016r., w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie, odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Koncert odbędzie się w ramach jubileuszu 100 lecia wieniawskiej oświaty. Wszystkich Mieszkańców serdecznie zapraszamy o 13.30 !
12-10-2016
Spotkanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komunalnej i Porządku Publicznego
Na połączonym posiedzeniu, w dniu 03 października 2016r., Komisje Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komunalna i Porządku Publicznego przy Radzie Gminy w Wieniawie, pozytywnie zaopiniowały projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieniawa. Proces będzie związany z podwyższonym standardem świadczonej usługi.
12-10-2016
Zwiastun filmu prezentujący 10 edycję Spotkań z Folklorem im. Stanisława Stępniaka
Zachęcamy do obejrzenia zwiastun filmu prezentującego 10 edycję "Spotkań z Folklorem im. Stanisława Stępniaka" - niezwykłej imprezy organizowanej w Wieniawie, pokazującej piękno folkloru i dziedzictwa obszarów wiejskich. Produkcja została przygotowana przez Pana Piotra Piastę.
11-10-2016
Prace na potoku Brudnowskim i rzece Radomce
Przysuski Inspektorat Zarządu Wojewódzkiego Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, realizuje na terenie gminy Wieniawa dwie inwestycje związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz utrzymaniem wód rzeki Radomki: Modernizacja Potoku Brudnowskiego od Pleca, do Zalewu Domaniowskiego i Rzeki Radomki od Skrzynna, do Sokolnik Mokrych.
26-09-2016
XXII Sesja Rady Gminy w Wieniawie
W imieniu Przewodniczącej Rady Gminy w Wieniawie, Pani Grażyny Strzelczyk i własnym, pragnę zaprosić wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem wieniawskiego samorządu do Strażnicy Ochotniczej Strażu Pożarnej w Wieniawie, na XXII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się we wtorek 27 września 2016r., o godzinie 12.00. Porządek obrad w załączeniu.
26-09-2016
Sprawa składanych oświadczeń w sprawie przebiegu kanalizacji sanitarnej
W związku z szeregiem pojawiających się ze strony Mieszkańców i instytucji wniosków oraz informacji, z których wynika, że nie składali oni oświadczeń o wyrażeniu zgody na przebieg sieci kanalizacyjnej w działkach prywatnych, zwracam się z prośbą  o informowanie w tej sprawie urzędu gminy w Wieniawie.
14-09-2016
Obierz kurs na przyszłość - Aktywizacja osób młodych
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie Obierz kurs na przyszłość - Aktywizacja osób młodych, serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016r., o godzinie 12.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie. Szczegóły na plakatach i tablicach ogłoszeniowych.
23-08-2016
Rozpoczął się kolejny etap prac na Strategią Rozwoju Gminy
Po zebraniach w Sołectwach, na których Mieszkańcy wskazali potrzeby inwestycyjne poszczególnych wspólnot, następnie konsultacjach tych potrzeb z Sołtysami na marcowym zebraniu w Rykowie oraz weryfikacji i określeniu inwestycji priorytetowych przez połączone Komisje Rady Gminy, przystępujemy do kolejnego etapu prac, opracowania kompleksowego dokumentu Strategi Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2017-2030.
17-08-2016
Światowe Dni Młodzieży - obiad dla gości z Demokratycznej Republiki Konga
Wczoraj o 16.00, gościliśmy w Wieniawie reprezentację pielgrzymów z DR Konga, którzy uczestniczyli w Diecezjalnych Dniach Młodzieży w okolicach Radomia. Było nam niezmiernie miło zjeść obiad w towarzystwie tak zacnych gości. Wspólnie z zespołem Wieniawa, Siostrami Zakonnymi i Księżami Koordynatorami, włączyliśmy się w atmosferę święta wiary i miłosierdzia,  jakim bez wątpienia są Światowe Dni Młodzieży.
26-07-2016
Odwołanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Informuję, że z dniem 14 lipca 2016r. Zarządzeniem Wójta Gminy Wieniawa 58.2016, Pan Adam Maleta Został odwołany ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie, bez wypowiedzenia. Przyczyną odwołania było niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków organizacji pracy placówki. Szczegółowe uzasadnienie w zarządzeniu 58.2016
18-07-2016
Jubileuszowe, X Spotkania z Folklorem w Wieniawie
Już w najbliższą niedzielę, 17 lipca 2016 r., na muszli koncertowej w wieniawskim parku gościć będziemy kapele i zespoły śpiewacze, które będą rywalizować o laury w ramach X Spotkań z Folklorem im. Stanisława Stępniaka. Jak co roku przegląd przypada w dzień odpustu parafialnego obchodzonego ku czci Matki Bożej z Góry Karmel.
11-07-2016
Spotkanie z Sołtysami dotyczące funduszu sołeckiego
W środę 06 lipca, odbyło się spotkanie Sołtysów, poświęcone w całości implementacji na terenie gminy Wieniawa funduszu sołeckiego. Sołtysi dowiedzieli się o wysokości kwot przypadających na poszczególne Sołectwa, w ramach których będą mogli składać wnioski o dofinansowanie. Omówiono również szczegółowy terminarz w zakresie przeprowadzania zebrań, konsultacji i składania wniosków.
11-07-2016
Wizyty robocze w poszczególnych Miejscowościach
Z uwagi na dużą ilość zgłaszanych ze strony Mieszkańców prac, potrzeb inwestycyjnych, remontów, napraw, montażu znaków drogowych oraz konieczność weryfikacji założeń do strategii rozwoju gminy, chcemy w bieżącym miesiącu odwiedzić wszyskie miejscowości w Gminie Wieniawa, aby wraz z Sołtysem i Mieszkańcami ustalić harmonogram i porzebieg prac, które w najbliższym czasie zostaną wykonane.
11-07-2016
Podpisanie aktów notarialnych pomiędzy ANR i Gminą Wieniawa
W dniu dzisiejszym zostaną sfinalizowane starania Gminy Wieniawa w zakresie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa działek rolnych w miejscowościach: Brudnów, Kłudno i Ryków. Rada Gminy podjęła stosowne uchwały w przedmiotowej sprawie na jednej z pierwszych tegorocznych sesji.
07-07-2016
Kolonie letnie dla dzieci w Białym Dunajcu

Jeśli co najmniej jedno z rodziców opłaca składkę ubezpieczenia społecznego rolników w KRUS, istnieje możliwość dofinansowania letniego wyjazdu wypoczynkowego dla dzieci. Organizacją kolonii zajmuje się Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina, a Gmina Wieniawa jest partnerem tej inicjatywy. Koszt wyjazdu to kwota 350 złotych od osoby.

26-06-2018
Spotkanie z Sołtysami w zakresie Funduszu Sołeckiego
Już 06 lipca 2016 roku zapraszamy wszystkich Sołtysów na spotkanie dotyczące funduszu sołeckiego. Na sesji Rady Gminy w marcu b.r., Radni Rady Gminy zecydowali o wyodrębnieniu takiego funduszu. Jego przeznaczenie jest z góry ściśle określone. Środki mają służyć do sfinansowania przedsięwzięć wskazanych przez zebrania wiejskie określonych sołectw w danej gminie.
28-06-2016
Wójt Gminy otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu
Radni Rady Gminy na XX Sesji, która odbyła się w dniu 27 czerwca, zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 i udzielili Wójtowi absolutorium. Rada zdecydowała również o zakupie ciągnika komunalnego wraz z osprzętem oraz o w przeprowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie studium uwarunkowań społecznych i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
28-06-2016
Zakończenie roku szkolnego w Wieniawie - Wakacje 2016
O godzinie 8.00, Mszą Świętą w Kościele p.w. Św Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie, uczniowie Przedszkola Publicznego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie, zakończą rok szkolny 2015/2016, a zarazem rozpoczną wakacje, czas relaksu i odpoczynku. Uroczyste akademie w szkole o godzinie 9.00 i przedszkolu o 9.30. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
24-06-2016
Z okazji Dnia Ojca, składamy wszystkim Tatom najlepsze życzenia
Dla wszystkich Ojców z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym ich święta, składamy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu, wytrwałości i pogody ducha, wyrozumiałości dla swoich pociech. Niech każdy dzień przynosi zadowolenie, satysfakcję i napawa dumą, a przy boku nigdy nie zabraknie szczerego uśmiechu waszych pociech.
23-06-2016
Jarmarki Skrzyneckie już w najbliższą niedzielę
Już w najbliższą niedzielę, 26 czerwca 2016 r., zapraszamy wszystkich do Skrzynna, gdzie odbędą się tradycyjne Jarmarki Skrzyneckie. Tegoroczne jarmarki, to początek obchodów 950 - lecia powstania Skrzynna, najstarszej miejscowości nie tylko w gminie Wieniawa ale i całym regionie oraz obchody  jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski.
22-06-2016
Wieczór sobótkowy w Wieniawie - Wianki 2016
W niedzielę 19 czerwca 2016 r. nad stawami i rzeką Radomką przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie, kiedy już strażacy zakończą swoje zmagania, niebo rozweseli i rozświetli ogień sobótkowy, wody rzeki Radomki zakwitną od płynących po jej spokojnej toni wianków. Tradycyjny wieczór sobótkowy rozpocznie się o godzinie 18.00.
18-06-2016
Już dziś piknik rodzinny na nowym skwerze w Pogroszynie
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn, na czele z Panią Prezes Małgorzatą Hadas, już dziś serdecznie zapraszają na trzecią edycję Pikniku Rodzinnego „Powitanie Lata” , który odbędzie się na skwerze wiejskim w Pogroszynie. Skwer, to również inicjatywa i praca Mieszkańców Pogroszyna, którzy udowadniają nam i sobie, jak wiele znaczy wspólne działanie na rzecz Małej Ojczyzny.
18-06-2016
Zawody Strażackie na Stadionie Gminnym w Wieniawie
W imieniu Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Przysusze, Druha Józefa Pomykały, serdecznie zapraszamy Państwa do Wieniawy na VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbędą się w niedzielę 19 czerwca 2016r., na stadionie gminnym. Początek zmagań o godzinie 09.00.
18-06-2016
Zapraszamy na XIII Zlot Rowerowy do Wólki Domaniowskiej
Związek Gmin Radomka serdecznie zaprasza miłośników kolarstwa na XIII Rowerowy Zlot Gwieździsty który odbędzie się 17.06.2016 r. Rowerzyści wyruszają z terenu 6 gmin tj. Jedlińska, Przysuchy, Przytyka, Wieniawy, Wolanowa, Zakrzewa aby spotkać się na pikniku nad zalewem w Domaniowie
17-06-2016
Wszystkim Dzieciom z okazji Ich Święta
Wszystkim Dzieciom, tym małym i tym zupełnie dużym, składam w imieniu własnym, Zastępcy Wójta, Pracowników Urzędu Gminy, Radnych Rady Gminy i Sołtysów, najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, każdego dnia dużo i radości i pogody ducha.  Niech zawsze towarzyszy uśmiech i zadowolenie.
01-06-2016
Dzień Otwarty w Domu Senior Wigor w Komorowie
Wszystkich Seniorów wraz z rodzinami, Mieszkańców Gminy, osoby zainteresowane funkcjonowaniem placówki, zapraszamy w dniu 27 maja 2016 r. na Dzień Otwarty w domu Senior Wigor w Komorowie. Zapraszamy od godziny 12.00. Będziecie Państwo mogli porozmawiać z Seniorami na temat warunków pobytu, zalet wspólnego przebywania w gronie Seniorów, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
26-05-2016
Wszystkim Mamom w Dniu Ich Święta
Z okazji Dnia Matki, w imieniu własnym oraz wszystkich dzieci, zarówno tych małych, jak i tych zupełnie dorosłych, składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i długich lat życia. Niech nigdy nie zabraknie wam ciepłych słów i kwiatów od dzieci, dla któych poświęciłyście i codziennie poświęcacie dużą część waszego życia.
26-05-2016
Rozpoczynamy wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +
Z przyjemnością informuję Państwa, że w dniu dzisiejszym Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Wieniawie, rozpoczyna wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +. W dniu dzisiejszym pieniądze trafią do 329 rodzin z wyrównaniem od miesiąca kwietnia. Łącznie na rachunki bankowe przekazane zostały środki w kwocie 575 515,90 zł
25-05-2016
Dzień Samorządu Terytorialnego w Wieniawie
W piątek 27 maja, przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Pracownicy Urzędu Gminy w Wieniawie oraz Sołtysi i Radni Rady Gminy, rozpoczną ten dzień od uroczystej Mszy Świętej, która zostanie odprawiona w Kościele pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie o godzinie 7.00. Następnie wszyscy zbiorą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, na spotkaniu okolicznościowym.
25-05-2016
Podsumowanie spotkań i zebrań z Mieszkańcami w 2016 roku, cz. I
Od piątego stycznia b.r. odbywały się zebrania wiejskie oraz spotkania z Mieszkańcami poszczególnych miejscowości mające na celu opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa, w oparciu o Plany Rozwoju Miejscowości, które są pochodną wniosków i potrzeb zgłaszanych przez Mieszkańców poszczgólnych lokalnych społeczności tworzących wspólnie Gminę Wieniawa.
18-06-2016
Sesja Rady Gminy w Wieniawie - uchwalono statuty sołectw
Podczas ostatniej XIX Sesji Rady Gminy w Wieniawie, Radni podjęli szereg istotnych i ważnych uchwał zarówno w zakresie organizacji jednostek pomocniczych - Sołectw, jak i jednostek organizacyjnych Gminy: Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjęto również Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieniawa.
14-05-2016
Do 15 czerwca 2016 r. przedłużono termin składania wniosków o dopłaty dla rolników
Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.
14-05-2016
Zapraszamy Państwa na XIX Sesję Rady Gminy w Wieniawie
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców na dziewiętnastą sesję Rady Gminy w Wieniawie, która odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie. Początek obrad o godzinie 09.00. W programie m.in uchwalenie statutów Sołectw Gminy Wieniawa oraz zmian w GCK
12-05-2016
Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Rada Gminy w Wieniawie na sesji w  marcu 2016 r. zdecydowała o przystąpieniu Gminy Wieniawa do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. W dniach 18-19 kwietnia b.r. w Warszawie trwa Zgromadzenie Ogólne ZGW RP, w którym uczestniczy również Wójt Gminy Wieniawa. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12.00 w Hotelu Gromada Lotnisko. Relacja z przebiegu zgromadzenia wkrótce na naszych stronach internetowych.
18-04-2016
Ujęcie wody na potrzeby Mieszkańców udostępniamy w Komorowie
Udostępniamy Mieszkańcom z dniem dzisiejszym, ujęcie wody technicznej w Komorowie. Woda z ujęcia nie może być żywana do celów spożywczych, może natomiast być stosowana w ogrodnictwie i sadownictwie do podlewania oraz zabiegów ochrony roślin. Może być wykorzystywana w instalacjach centralnego ogrzewania oraz do gaszenia pożarów.
18-04-2016
Ruszają prace związanie z wyrównywaniem dróg dojazdowych do działek rolnych
Wyrównywanie i sukcesywne uzupełnianie ubytków na drogach śródpolnych, to główne życzenie Mieszkańców, które wyrażone zostało na zebraniach wiejskich. Ponieważ większość gminy to obszar typowo rolniczy dojazd do pól jest ważnym czynnikiem wpływającym na poprawę warunków pracy rolników.  Rozpoczynamy od Żukowa, następnie Skrzynno, Ryków, Kochanów, Kaleń, Głogów, Zadąbrów i Konary.
13-04-2016
Agrotravel - Stoisko wystawiennicze LGD Razem dla Radomki na I miejscu!

Wspólne stoisko wystawiennicze przygotowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki” oraz pozostałymi przedstawicielami naszego województwa otrzymało zaszczytne I miejsce w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko targowe.

13-04-2016
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 - wersja opisowa
Zgodnie z obietnicą złożoną Państwu po wyborze na zaszczytną funkcję Wójta Gminy Wieniawa oraz stosując zasadę jawności działań samorządu, szczególnie w zakresie finansów gminy, w załączeniu przekazuję wersję opisową sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015, z prośbą o zapoznanie się, jak wydatkowano Państwa pieniądze stanowiące budżet Gminy Wieniawa w minionym roku.
31-03-2016
Powstaje dokument stanowiący podsumowanie spotkań z Mieszkańcami
Ponad 300 przejechanych kilometrów, 46 godzin rozmów, dyskusji, debat, trudne sprawy i próby możliwości ich rozwiązania, a przede wszyskim lista prac, napraw i drobnych inwestycji, które należy wykonać, aby nasze Małe Ojczyzny wyglądały jeszcze piękniej, Mieszkancom żyło się lepiej, a infrastruktura pozwoliła utrzymać odpowiedni poziom życia, to efekt przepowadzonych zebrań w styczniu, lutym i marcu 2016 r.
31-03-2016
Wizyta Radców Rolnych Ambasad Francji, Niemiec i Niderlandów
Dużym sukcesem organizacyjnym zakończyła się wizyta Radców Rolnych Ambasad Niemiec, Francji i Niderlandów, która miała miejsce w dniach 22-23 marca 2016 r. w regionie radomskim. W Gminie Wieniawa Goście zwiedzili Wieniawę, Skrzynno, Komorów, Kamień Duży, Sokolniki Suche, Kochanów oraz Brudnów, zobaczyli tereny nad Zalewem Domaniowskim. Z uwagi na charakter wizyty i profesję gości, głównym jej punktem było Gospodarstwo Państwa Bankiewiczów w Komorowie
31-03-2016
Będzie pomoc w zakresie wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie
Od 11 kwietnia pracownicy oraz stażyści z Urzędu Gminy w Wieniawie, bedą świadczyli pomoc dla Mieszkańców Gminy w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i ONW na rok 2016. Wstępnie planujemy, że wnioski będą wypełniane również w świetlicach wiejskich i innych obiektach gminnych. Szczegóły wkrótce na tablicach ogłoszeniowych i u Sołtysów.
31-03-2016
Zapraszamy na XVII Sesję Rady Gminy w Wieniawie
W imieniu własnym oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Wieniawie, Pani Grażyny Strzelczyk, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na obrady XVII Sesji Rady Gminy w Wieniawie, która już dziś, 31 marca 2016 r., o godzinie 09.00 rozpocznie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie. Głównym punktem sesji jest podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie i wieloletniej perspektywie finansowej.
31-03-2016
W Urzędzie Gminy Powstaje nowy referat w związku z uruchomionym Programem Rodzina 500 +
W związku z uruchomieniem od dnia 01 kwietnia 2016 r., programu Rodzina 500 Plus, w Urzędzie Gminy w Wieniawie powstaje Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Do kompetencji referatu będa należały sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny oraz świadczenia Rodzina 500+.
29-03-2016
Wesołego Alleluja!
Niech ten czas rodzinnego świętowania wypełni radość i wesele, a serca zapłoną miłością, która we wszystkim pokłada nadzieję i wszystkiemu wierzy, nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, współweseli się z prawdą, choćby najtrudniejszą i gorzką, nie cieszy się z niesprawiedliwości i swego nie szuka. Miłością współczującą i dostrzegającą potrzeby drugiego człowieka.
25-03-2016
Prace remontowe w urzędzie gminy - Przepraszamy za utrudnienia
W związku z planowanym w najbliższych dniach remontem części pomieszczeń administracyjnych w urzędzie gminy, inforujemy o drobnych uniedogodnieniach związanych z funkcjonowaniem urzędu w okresie od 17 do 30 marca 2016r. Prace remontowe wynikają z konieczności wymiany drzwi wewnętrznych, instalacji elektrycznej i podłóg na pierwszym i drugim piętrze. Za utrudnienia przepraszamy
17-03-2016
Ostatnie zebrania wiejskie w Głogowie i Komorowie
Spotkaniami z Mieszkańcami Sołectwa Głogów, do którego oprócz wspomnianej Miejscowości należą jeszcze Zadąbrów, Konary i Kaleń oraz Sołectwa Komorów, zakończymy serię corocznych spotkań z Mieszkańcami, organizowanymi z inicjatywy Wójta Gminy i mającymi na celu zdefiniowanie oraz poznanie potrzeb lokalnych wspólnot, a zarazem uwzględnienie ich w podejmowanych działaniach.
14-03-2016
Wszystkim Sołtysom składamy najlepsze życzenia z okazji ich święta
Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Dnia Sołtysa, w imieniu własnym, zastępcy Wójta, pracowników Urzędu Gminy oraz Radnych Rady Gminy w Wieniawie wraz z Przewodniczącą Rady, składamy wszystkim Państwu Sołtysom najlepsze życzenia zdrowia, radości, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym i w służbie Mieszkańcom
11-03-2016
Zapraszamy do Żukowa na spotkanie Izb Rolniczych
W imieniu organizatorów, zapraszam wszyskich zainteresowanych do udziału w spotkaniu Delegatów Mazowieckiej Izby Rolniczej z terenu powiatu przysuskiego do Świetlicy Wiejskiej w Żukowie. Spotkanie rozpocznie się w piątek 11 marca 2016 r., o godzinie 10.00. Spotkanie organizuje Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej, Oddział Radom
08-03-2016
Ogłoszone przetargi na kanalizację Wieniawy
Na stronach Internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wieniawa. zamieszczona została dokumentacja dotycząca postępowania przetargowego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Wieniawie. Ze względów praktycznych inwestycja została podzielona na cztery etapy, a jej wartość kosztorysowa to łącznie blisko  9 000 000, 00 złotych. Zapraszamy do składania ofert.
04-03-2016
W Brudnowie powstanie Dom Seniora. Historia z happy endem.
W Brudnowie, w budynku po byłej szkole podstawowej, który w ostatnich latach został rozbudowany i wyremontowany, powstanie całodobowy dom opieki dla osób starszych. Jak wynika z oświadczenia najemcy, Dom Seniora rozpocznie swoją działalność jeszcze w lipcu b.r. Nieruchomość zostanie przekazana najemcy z końcem marca bieżącego roku.
04-03-2016
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W 2011 roku zostało uchwalone przez Sejm RP święto: 1 marca  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten stał się symbolicznym początkiem naszych działań na rzecz przywrócenia Żołnierzom Drugiej Konspiracji należnego Im miejsca w panteonie narodowej pamięci. W imieniu Samorządu Wieniawskiego dziękujemy za heroiczną walkę o niepodległą Polskę i ofiarę życia.
01-03-2016
UWAGA ROLNICY: Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny
Informujemy, że producenci mleka surowego oraz wieprzowiny, zostali objęci tymczasowym nadzwyczajnym wsparciem w sektorach hodowlanych wynikającym z niekorzystnej sytuacji rynkowej. Wsparcie udzielane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej przez właściwy terenowo Oddział Agencji Rynku Rolnego. Dla Gminy Wieniawa jest to siedziba: 04-076 Warszawa, ul. Jerzego Waszyngtona 146 tel. (22) 515-81-32, fax (22) 515-81-13
22-02-2016
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Wieniawa
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniu 25 lutego 2016 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, odbędzie się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Wieniawie. Na zebraniu podjęte zostaną uchwały m.in. z zakresu budżetu, planu robót, wysokości składek z 1 ha, składki minimalnej, terminu płatności oraz wyboru delegatów do Walnego Zgomadzenia.
16-02-2016
Po spotkaniach w Pogroszynie, Plecu i Wydrzynie
Kolejne zbrania wiejskie za nami. W minionym  tygodniu odbyły się one w Pogroszynie, Plecu i Wydrzynie. Licznie zebrani Mieszkańcy przedstawili swoje wnioski pod adresem samorządowców oraz omówili bieżące potrzeby wspólnot. Wójt omówił wykonanie budżetu za rok 2015, plan działań w roku 2016 oraz w perspektywie wieloletniej, do roku 2023. Zebrani skonsultowali również statuty sołectw.
15-02-2016
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radomiu
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na Mazowszu na cykl spotkań informacyjnych. Spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w Delegaturach Urzędu w okresie od 10 do 23 lutego.
08-02-2016
Rusza pierwszy z tegorocznych konkursów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Od 5 do 26 lutego będzie można składać wnioski na pierwszy z tegorocznych konkursów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Łącznie przeznaczona jest kwota 543 000,00 zł w dwóch ścieżkach: inicjatywy oddolne (503 000,00 zł) i wsparcie grup samopomocowych (40 000,00 zł). Zaplanowane działania mogą trwać maksymalnie 5 miesięcy od 15 kwietnia do 30 września 2016 r.
04-02-2016
Zapraszamy Państwa na XVI Sesję Rady Gminy w Wieniawie
W imieniu Przewodniczącej Rady Gminy, Pani Grażyny Strzelczyk oraz własnym, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na XVI Sesję Rady Gminy w Wieniawie, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, przu ul. Jana Kochanowskiego 88. Początek obrad o godzinie 09.00.
04-02-2016
Koncert Katarzyny Bochyńskiej Wojdył w GCK w Wieniawie
Wszystkich zainteresowanych najpiękniejszymi melodiami świata, zapraszamy w niedzielę 07 lutego 2016 r. do Wieniawy na recital Pani Katarzyny Bochyńskiej Wojdył, sopranistki pochodzącej ze Skrzynna. Początek o godzinie 16.00. Występ uświetnią również artyści: Karol Sionek-piano, akordeon; Urszula Traczyk-skrzypce; Dariusz Rejmer-gitara.
04-02-2016
Zapraszamy po odbiór jabłek dystrybuowanych przez GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie informuje, że we wtorek 02.02.2016 r, od godz. 900 do 1400  w budynku przy Urzędzie Gminy w Wieniawie (zaplecze przy kotłowni) będą wydawane jabłka dla Mieszkańców Gminy. Z uwagi na procedury administracyjne możliwy będzie jedynie odbiór osobisty! Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

01-02-2016
Zebrania w Sokolnikach Suchych, Zagórzu, Woli Brudnowskiej i Skrzynnie
Miniony tydzień upłynął pod znakiem zagospodarowania wspólnot gruntowych i działań, jakie ich właściciele muszą podjąć w związku z tym tematem. Mieszkańcy Sokolnik Suchych, Zagórza, Woli Brudnowskiej i Skrzynna przedstawili swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wskazali potrzeby inwestycyjne swoich wspólnot sołeckich.
01-02-2016
Kolejne zebrania w Brudnowie, Romualdowie, Wieniawie i Rykowie
Kolejne zebrania z Mieszkańcami za nami. W minionym tygodniu odbyły się one w Brudnowie, Romualdowie, Wieniawie i Rykowie. Dziękujemy Państwu za liczne uczestnictwo oraz cenne uwagi dotyczące realizacji bieżących spraw, niezwykle istotnych z punktu widzenia Mieszkańców. W bieżącym tygodniu zapraszamy do udziału w spotkaniach Mieszkańców Sokolnik Suchych, Zagórza, Woli Brudnowskiej i Skrzynna.
26-01-2016
Zebrania wiejskie w Żukowie, Sokolnikach Mokrych, Kamieniu Dużym oraz w Koryciskach
Cztery z dwudziestu jeden zaplanowanych zebrań wiejskich odbyły się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na spotkaniach poruszano szereg interersujących tematów z zakresu pilnych do realizacji spraw najbardziej istotnych z punktu widzenia Mieszkańców. W bieżącym tygodniu spotkania w Brudnowie, Romualdowie, Wieniawie i Rykowie
18-01-2016
Podziękowania dla Stowarzyszeń,Sołtysów, Wykonawców i Przyjaciół Gminy
Serdecznie dziękuję Stowarzyszeniom: Kobiet ze Skrzynna, Paniom z nad Zalewu, Na rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn oraz Sołtysom i Mieszkańcom Pogroszyna, Kochanowa, Głogowa, Brudnowa, Kłudna, Skrzynna, Żukowa i pozostałych miejscowości za nieocenioną pomoc w przygotowaniu imprez kulturalnych i wystawienniczych. Jesteście ambasadorami gminy na arenie lokalnej i ogólnopolskiej.
05-01-2016
Wszelkiej pomyślności w nowym roku!
Koniec roku to czas na pewne podsumowania, ocenę, krytyczne spojrzenie za siebie a zarazem czas podziękowań i refleksji. U progu 2016 roku, pragnę w imieniu własnym, pracowników urzędu, Radnych Rady Gminy oraz Sołtysów, złożyć wszystkim Mieszkańcom, życzenia zdrowia, radości, miłości oraz wszelkiej pomyślności. Niech każdy dzień niesie ze sobą uśmiech na twarzyi nadzieję w sercu!
05-01-2016
Zmiana godziny rozpoczęcia XV Sesji Rady Gminy
Informujemy, że XV Sesja Rady Gminy w Wieniawie, zaplanowana na dzień 30  grudnia b.r, o 12.00, rozpocznie się z opóźnieniem -  o godzinie 13.15. Zmiana godziny rozpoczęcia obrad związana jest z udziałem Radnych Rady Gminy w tym czasie w ceremoni pogrzebowej. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy
30-12-2015
Twórczość ludowa na terenie Gminy Wieniawa
Twórczość ludowa pozwala nam na chwilę zatrzymać się w miejscu i sięgnąć do korzeni, ponieważ wyrasta z tradycji i przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Dzięku twórcom możemy spróbować regionalnych potraw, zatańczyć oberka czy mazurka, zaśpiewać przyśpiewki i kolędy, podziwiać rzeźby, obrazy, słuchać wierszy, w których zostawiają dla nas i przyszłych pokoleń cząstkę siebie.

28-12-2015
Modernizacja koryta rzeki Radomki w Skrzynnie

Z inicjatywy Radnego Rady Gminy w Wieniawie, Pana Piotra Porczyńskiego oraz Mieszkańców Skrzynna, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Radom, Inspektorat Przysucha przeprowadził modernizację koryta rzeki Radomki na odcinku 740 metrów, od mostu na drodze powiatowej Borkowice Skrzynno, w dół rzeki

28-12-2015
Spotkanie inauguracyjne nowej Rady Społecznej ZOZ w Skrzynnie
Od wręczenia aktów powołania, rozpoczęła pracę Rada Społeczna Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie. W skład organu wchodzą: Wójt Gminy, Pan Krzysztof Sobczak, Pani Danuta Dyjas-Walczak - Kierownik Ośrodka, Pani Alina Szeliga - Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Pan Sławomir Brudnias, Pan Andrzej Kazała oraz Pan Andrzej Sikorski.
28-12-2015
Spotkanie z Sołtysami oraz XV Sesja Rady Gminy.
Już w najbliższą środę 30 grudnia 2015 r., odbędzie się spotkanie z Sołtysami poszczególnych Miejscowości oraz XV Sesja Rady Gminy w Wieniawie. Wszytkich zainteresowanych udziałem w przedmiotowych obradach serdecznie zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Żukowie, która tego dnia zamieni się w salę plenarną. Początek o godzinie 10.30 i o 12.00.
28-12-2015
Spotkania opłatkowe z Mieszkańcami, Klubami i Stowarzyszeniami
Miesiąc grudzień to tradycyjnie czas spotkań przy wigilijnym stole, czas wspomnień i podsumowań mijającego roku. Dzięki uprzejmości Mieszkańców, stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz klubów, chóru i zespołów, miałem przyjemność uczestniczyć w tych spotkaniach i spotkać gorące serca, w których nieustannie trwa Boże Narodzenie.
28-12-2015
Spotkanie opłatkowe Mieszkańców - fotorelacja

W okresie Świąt Bożego Narodzenia, mocno przeżywamy i przypominamy sobie więzi, jakie łączą nas z naszymi bliskimi. Szczególnie wzrasta poczucie tęsknoty za tymi, którzy są z dala od rodzin oraz tymi, którzy opuścili nas już na zawsze.

28-12-2015
Spotkanie wigilijne pracowników urzędu gminy
W miniony piątek o godzinie 18.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przy ul. Parkowej 22, na spotkaniu opłatkowym zebrali się pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Uczestnicy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne życzenia a następnie wspólnie śpiewali kolędy.
21-12-2015
Kontrola prewencyjna trzeźwości wśród pracowników
W godzinach południowych w dniu dzisiejszym Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, przeprowadzili kontrolę trzeźwości pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy Urzędzie Gminy w Wieniawie. Kontrola była efektem interwencji Mieszkańców gminy, którzy zauważyli dziwne zachowanie pracowników.
16-12-2015
Uroczyste spotkanie opłatkowe Mieszkańców Gminy
W najbliższą niedzielę 20 grudnia 2015 r., w imieniu władz gminy, radnych rady gminy, stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz sołtysów gminy Wieniawa, serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców na spotkanie opłatkowe, połączone ze wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek oraz degustacjacją potraw wigilijnych. Zaczynamy o godzinie 15.00 przed strażnicą OSP w Wieniawie
16-12-2015
O godzinie 14.30, rozpoczyna się XIV Sesja Rady Gminy
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na XIV Sesję Rady Gminy w Wieniawie, która odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie przy ul. Jana Kochanowskiego 88, o godzine 14.30 w dniu dzisiejszym. Po zakończeniu Sesji Rady Gminy zaplanowano posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
15-12-2015
Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło wczoraj do Wieniawy

W Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanym, harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, otrzymali z rąk Słowackich skautów, Betlejemskie Światełko Pokoju. Wraz z tym pięknym gestem, rozpoczęła się jego wędrówka po całym kraju, która potrwa do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia.

14-12-2015
Szlachetna paczka od pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
W bieżącym roku pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz urzędu gminy przystąpili do ogólnopolskiego programu charytatywnego Szlachetna Paczka. To niezwykły honor i satysfakcja, że dzięki tego typu inicjatywom, możemy dostrzec uśmiech na twarzach najbardziej potrzebujących rodzin.  
14-12-2015
Sprawa wynagradzania Sołtysów
W dniu 12 listopada 2015 r., Sołtysi Gminy Wieniawa, złożyli do Rady Gminy w Wieniawie pismo, w którym domagają się przywrócenia wypłat diet w formie ryczałtowej, po 100 złotych miesięcznie, oraz dodatkowo 50 zł za udział w Sesji Rady Gminy bez względu na okoliczności. W chwili obecnej Sołtysi otrzymują dietę za udział w spotkaniu Sołtysów,  w kwocie 150 zł.
18-11-2015
Wielkie sprzątanie wokół urzędu gminy.
Przyszedł czas na usunięcie niepotrzebnych karp, korzeni i pni, które przez szereg lat gromadzono jako potencjalne paliwo do kotłowni opalanych biomasą. Ze względów praktycznych, materiały te nie mogą zostać wykorzystane do spalenia. Dodatkowo, teren przyległy do urzędu gminy, powinien być wizytówką Wieniawy i wkrótce tak właśnie się stanie.
18-11-2015
Rozpoczęto prace porządkowe w Komorowie
Rozpoczęły się prace porządkowe na działkach stanowiących własność Gminy Wieniawa, położonych w Komorowie. W niedługim czasie zostaną usunięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu osób korzystających z placu zabaw oraz budynków sąsiednich, zakrzaczenia i zarośla. Teren zostanie uporządkowany i posprzątany.
18-11-2015
Spotkanie Sołtysów we wtorek, 20 października 2015 r., godz 09.00
We wtorek 20 października 2015 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się spotkanie organizacyjne z Sołtysami Sołectw Gminy Wieniawa. Szczegółowy program spotkania znajduje się w załaczeniu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie Zapraszamy.
12-10-2015
Niebezpieczny pożar w Plecu
Do niezwykle niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę 10 października 2015 r., w miejscowości Plec. Doszczętnie spłonęły budynki gospodarcze oraz dwie stodoły, w dwóch sąsiadujących ze sobą zagrodach gospodarskich. Dogaszanie pożaru trwało do późnych godzin nocnych. Jeszcze w niedzielę nad składowiskiem nadpalonych bel unosił się dym.

12-10-2015
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
W dniu dzisiejszym Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Pragnę z tego miejsca złożyć wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz samych pogodnych chwil. Spokoju i uśmiechu na codzień. Dziękujemy Wam za wszysko, co od Was każdego dnia otrzymujemy: uśmiech, porady, dzielenie się doświadczeniem i pogodę ducha.
01-10-2015
Święto Drzewa w Zakrzewie
W imieniu Związku Gmin Radomka, wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Woli Taczowskiej zapraszmy w pierwszą niedzielę października na Święto Drzewa - festyn ekologiczny który odbędzie się w Parku Historycznym w Taczowie (gmina Zakrzew).
28-09-2015
Mienie wojskowe dla Mieszkańców Gminy Wieniawa
Zgodnie z wykazem Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, nr 176/08/15 z dnia 31 sierpnia 2015, Mieszkańcy Gminy Wieniawa otrzymali nieodpłatnie z Ministerstwa Obrony Narodowej: Ciągnik kołowy Ursus C-360 oraz podośnik widłowy akumulatorowy WW-1207. Sprzęt dotrze do Wieniawy we wtorek i środę b.r.
28-09-2015
Uroczystość włączenia jednostki OSP Wieniawa do KSRG
NIezwykle podniosły i uroczysty charakter miała wczorajsza uroczystość włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Decyzję w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na ręce Wójta Gminy oraz Prezesa OSP w Wieniawie, wręczył Pan st. bryg. Władysław Piątkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze.
24-09-2015
Awaria sieci wodociągowej w Wieniawie
Do poważnej awarii magistrali przesyłowej sieci wodociągowej doszło wczoraj w godzinach popołudniowych w Wieniawie w okolicach mostu na Radomce, w obrębie ulicy Parkowej. Spowodowała ona wyciek wody z całej sieci wodociągowej i czasową przerwę w dostawie we wszystkich miejscowościach gdzie sieć zasilana jest ze stacji Kłudno.
24-09-2015
Pozwolenia na wycinkę drzew na działkach wspólnot gruntowych
Gmina w zakresie obowiązku utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień nie może decydować o usunięciu drzew z terenu, którego właścicielem jest wspólnota gruntowa.
23-09-2015
Niebezpieczny incydent w Urzędzie Gminy
W dniu 22 września 2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Wieniawie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem jednego z mieszkańców Gminy. Młody mężczyzna, wszedł do urzędu wnosząc przy tym dwulitrowy zbiornik z łatwopalnym materiałem, prawdopodobnie benzyną.
23-09-2015
Trwają prace związane z szacowaniem szkód spowodowanych przez suszę
Trwają prace komisji szacujących szkody w uprawach, spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem suszy, która miała miejsce w okresie od czerwca do sierpnia. Komisje terenowe powołane przez Wojewodę Mazowieckiego zakończą pracę jeszcze w bieżącym tygodniu.
23-09-2015
Spotkania informacyjno-konsultacyjne związane z przygotowanej Lokalnej Strategii Rozwoju
Zapraszamy w dniu 16.09.2015r. na spotkanie informacyjno konsultacyjne związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
11-09-2015
Podsumowanie spotkań z Mieszkańcami
W Sołectwach Głogów, Romualdów i Zagórze odbyły się zebrania wiejskie, na których obecni byli Radni Rady Gminy oraz Wójt. Tematyka spotkań dotyczyła aktualnej sytuacji w poszczególnych miejscowościach, głównie w zakresie dróg i infrastruktury komunikacyjnej. Jednak wiodącym tematem jest uciążliwy zapach emitowany przez fermę norek w Romualdowie.
07-09-2015
Zebrania wiejskie sołectw Głogów i Zagórze
W najbliższy piątek, tj. 04 września 2015 r., na wniosek Mieszkańców poszczególnych sołectw odbędą się zebrania wiejskie. W Konarach w budynku kaplicy spotkają się Mieszkańcy Zadąbrowa, Kaleni, Konar i Głogowa. Mieszkańcy Zagórza swoje zebranie organizują w mieszkaniu Sołtysa.
03-09-2015
Spotkanie z Mieszkańcami Romualdowa
Niniejszym informuję, że w dniu dzisiejszym w Romualdowie odbędzie się spotkanie Mieszkańców z Radnym, Przewodnicząca Rady Gminy i Wójtem Gminy. Zebranie zostało zwołane na wniosek zainteresowanych przez Sołtysa Wsi Romualdów, Panią Annę Kazałę. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
01-09-2015
76 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
W dniu dzisiejszym mija 76 rocznica wybuchu II wojny światowej, jednego z dziesięciu najwiekszych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości. 1 września 1939 r., O godzinie 04:45, niemiecki najeźdźca zaczął ostrzeliwać pozycje na położonym w Gdańsku Półwyspie Westerplatte. Pierwsze Strzały padły z pancernika Schleswig-Holstein.
01-09-2015
Zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy
Niniejszym informuję, że z dniem 31 sierpnia 2015, nastąpiły zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy w Wieniawie, będące następstwem przeprowadzonych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, w związku z realizowanymi inwestycjami w latach 2013-2014.
01-09-2015
Dożynki powiatowo - gminne
Uroczystą Mszą Świętą w Kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie, Mieszkańcy powiatu przysuskiego rozpoczęli coroczne dożynki. Po zakończeniu Mszy Świętej, korowód dożynkowy prowadzony przez Powiatową Młodzieżową Orkiestrę Dętą przemaszerował ul. Kasztanową, na Stadion Gminny, gdzie odbyły się dalsze obrzędy i część artystyczna imprezy.
31-08-2015
Kontrole podatkowe w zakresie budynków i budowli
Informuję, że od dnia 01 września 2015, na terenie Gminy Wieniawa, będą przeprowadzane kontrole podatkowe w zakresie budynków i budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Przypominamy, że opodatkowaniu  podlegają grunty, buidynki mieszkalne, budowle oraz budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
27-08-2015
Planowana pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę
W związku z przyjęciem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej pakietu pomocowego dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, niniejszym informuję, że na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajdują się stosowne informacje na ten temat.
26-08-2015
Wnioski o oszacowanie strat będą składane do 01 września 2015 r.
W związku z ukazaniem się Raportu Nr 9 Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (www.susza.iung.pulawy.pl), który wykazał zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej również w Gminie Wieniawa (wykaz upraw został ujęty w w/w raporcie) w okresie 21 czerwca – 20 sierpnia 2015 r., niniejszym informuję, że wnioski o oszacowanie strat przyjmujemy do 01 września 2015 r.
26-08-2015
Spotkanie z Sołtysami
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Sołtysami poszczególnych Miejscowości, którego tematem przewodnim była organizacja dożynek powiatowo-gminnych w dniu 30 sierpnia, w Wieniawie. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Wieniawa, Pan Krzysztof Sobczak, który przedstawił zebranym harmonogram prac nad budżetem na rok 2016.
19-08-2015
Spotkanie Informacyjno - Warsztatowe z Mieszkańcami
W imieniu Pana Cezarego Nowek, Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki, serdecznie zapraszam Mieszkańców Gminy , przedstawiecieli grup nieformalnych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na spotkanie informacyjno - warsztatowe w dniu 16.09.2015, o godzinie 13.30.
17-08-2015
Mobilny Punkt Konsultacyjny
W dniu 18 września 2015 r., w godzinach 08.30-13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, odbędą się indywidualne konsultacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców, które będą miały na celu przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020.
17-08-2015
Susza dotyka również tereny Gminy Wieniawa
Ziemniaki, tytoń, jablonie, grusze, kukurydza i uprawy paszowe, to gatunki oraz tereny, które najbardziej dotknęła susza. Brak opadów deszczu spowodował, że na części terenów, szczególnie gruntów piaszczystych, roślinność wysycha i więdnie, co przekłada się na obniżenie dochodów oraz brak wystarczającego zaplecza paszowego dla bydła.
11-08-2015
Akty wandalizmu w Skrzynnie
Na terenach przy boiskach sportowych, na tzw. komisarii, dochodzi coraz częściej do huligańskich wybryków i aktów wandalizmu. Niespełna miesiąc temu spłonął budynek będący w przeszłości siedzibą OSP. W ostatni weekend doszło do podpalenia gniazda z bocianami ulokowanego na kominie przy stacji uzdatniania wody.
11-08-2015
Spotkanie z mieszkańcami Pogroszyna
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam na zebranie organizowane w Pogroszynie przez Panią Małgorzatę Hadas, Sołtysa Wsi Pogroszyn. Zebranie rozpocznie się o godzinie 18.00 w dniu 07 sierpnia, w Budynku Młodzieżowego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pogroszynie.
06-08-2015
Program Senior - Wigor będzie realizowany również w Wieniawie
Z nieukrywaną przyjemnością pragnę poinformować Państwa, że w dniu wczorajszym, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Gmina Wieniawa otrzymała promesę na realizację programu Senior - Wigor. Od 01 grudnia bieżącego roku uruchomiony zostanie dzienny dom opieki dla osób powyżej 60 roku życia.
06-08-2015
X Sesja Rady Gminy w Wieniawie
W dniu 14 sierpnia 2015 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie odbędzie się X Sesja Rady Gminy w Wieniawie. Szczegółowy porządek dzienny obrad znajdą Państwo w załączniku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
05-08-2015
Rusza nabór wniosków w sprawie wsparcia dla Młodych Rolników
Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
03-08-2015
więcejPokaż więcej
UWAGA, ZAKAZ UŻYWANIA WODY DO INNYCH CELÓW NIŻ SPOŻYWCZE I BYTOWE!
W dniu wczorajszym i dzisiejszym zaobserwowano znaczny wzrost poboru wody na ujęciach w Kaleniu i Kłudnie. W czwartek do sieci wtłoczono łącznie 720 m3 wody, w piątek około 900 m3, dziś już ponad 960 m3 . Jest to wzrost o tyle istotny, że stacje uzdaniania nie są w stanie wyprodukować takiej ilości wody. W związku z powyższym zakazuje się do odwołania wykorzystywania wody z wodociągów do podlewania trawników, ogródków przydomowych, działkowych upraw sadowniczych warzywniczych,itp
25-06-2016
więcejPokaż więcej
Nadchodzą upały - prosimy o ostrożność.
W związku z prognozowaną falą upałów, która zbliża się do naszego kraju, zwracam się do Państwa z prośbą o zachowanie szczególnej ostroszności. Upały i wywołane nimi odwodnienie organizmu, może powodować gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia i zagrożenie życia. Na skutki wysokich temperatur szczególnie narażeni są osoby starsze, z chorobami układu krążenia, nadciśnieniem, cukrzycy i dzieci.
03-08-2015
więcejPokaż więcej
Przyjmujemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego
Zbliża się drugi termin naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pracy w gospodarstwie rolnym. Pomoc w wypełnianiu  oraz formularze wniosków otrzymacie Państwo w Punkcie Obsługi Klienta w naszym urzędzie. Są one dostępne również na naszych stronach internetowych
02-08-2015
więcejPokaż więcej
Rozpoczynają pracę komisje szacujące szkody w uprawach i majątku trwałym.
Od 03 sierpnia 2015 r. rozpoczyna pracę komisja, która będzie szacować steraty powstałe w zabudowaniach będące następstwem działania huraganowego wiatru w dniach 17-25 lipca 2015 r. Tego dnia pracę inauguruje również komisja szacująca szkody w uprawach sadowniczych, warzywniczych i zbożach.
02-08-2015
więcejPokaż więcej
Skup słomy w celach grzewczych.
W związku z dużą liczbą zapytań, niniejszym informuję, że mieszkacy Gminy Wieniawa mają możliwość dostarczenia słomy na potrzeby kotłowni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie oraz kotłowni przu Urzędzie Gminy. Procedura przedstawia się następująco:

30-07-2015
więcejPokaż więcej
Zebranie w sprawie I etapu kanalizacji Wieniawy
W dniu dzisiejszym o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ulic: Przytycka, Kasztanowa, Parkowa, Warzywna, Rzeczna oraz  Kochanowskiego - posesje od nr 57 do nr 98. Tematem spotkania jest budowa kanalizacji sanitarnej.
30-07-2015
więcejPokaż więcej
Barszcz Sosnkowskiego
W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego WBZK-l.68.14.2015 z dnia 23 lipca 2015, niniejszym informuję, że populacje Barszczu Sosnkowskiego są kontrolowane na poziomie gminy. Wszystkie stwierdzone przypadki występowania tej niebezpiecznej rośliny prosimy zgłaszać w Sekretariacie Urzędu, za pośrednictwem Pań i Panów Sołtysów, nr telefonu 48 673 00 01. Zgłoszenia od osób indywidualnych nie będą przyjmowane.
29-07-2015
więcejPokaż więcej
Uzupełnianie ubytków na drogach gminnych
Trwają prace związane z uzupełnianiem ubytków i wyrw, powstałych w skutek działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, na drogach administrowanych przez Gminę Wieniawa. W pasie przydrożnym usuwane są również zakrzaczenia. Prosimy o ostrożność w trakcie prowadzenia prac.
29-07-2015
więcejPokaż więcej
Pikniki rodzinne w Pogroszynie i Brudnowie
Z inicjatywy Pań: Hanny Wątłej oraz Małgorzaty Hadas, na terenie Gminy Wieniawa powołano do życia stowarzyszenia zrzeszające mieszkańców. W Brudnowie, Stowarzyszenie Kobiet z nad Zalewu, w Pogroszynie, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miejscowości
27-07-2015
więcejPokaż więcej
Narada Sołtysów z Wójtem Gminy
Wszystkich Mieszkańców zainteresowanych bieżącymi sprawami Gminy, zapraszam na spotkanie robocze z Sołtysami poszczególnych miejscowości. Szczegółowy program spotkania w załączeniu.
Krzysztof Sobczak - Wójt Gminy Wieniawa
27-07-2015
więcejPokaż więcej
Gradobicia i huragan - Komunikat dla poszkodowanych

Rolnicy którzy ponieśli szkody w wyniku oddziaływania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci huraganowego wiatru oraz gradobicia, które nawiedziły teren Gminy Wieniawa w dniach 18 i 19 lipca br. proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

22-07-2015
więcejPokaż więcej
Spotkania z folklorem im Stanisława Stępniaka - IX Edycja
Od wczesnych godzin południowych w wieniawskim parku rozbrzmiewały mazurki i oberki, polki i walce, tanga i marsze. Swoją twórczość prezentowali muzycy soliści, zespoły muzyczne i śpiewacze oraz soliści śpiewacy. Przyjechali do Wieniawy aby uczcić pamięć wybitneg
22-07-2015
Odbyło się zebranie wiejskie w Komorowie
W miniony piątek w Komorowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy z Mieszkańcami. Na zebraniu było obecnych 31 osób.  Zebranie w Komorowie rozpoczyna szereg spotkań z mieszkańcami, które  zamierzam odbyć  do 10 września, a związane są one ściśle z budżetem Gminy na rok 2016 i wprowadzeniem do niego inw
22-07-2015
Wizytacja miejscowości i analiza potrzeb inwestycyjnych cz. 1
Wraz z Panią Krystyną Żurowską, dokonałem w dniu 17 lipca wizytacji a zarazem analizy potrzeb inwestycyjnych i niezbędnych do wykonania prac w miejscowościach Kaleń, Konary, Głogów, Zadąbrów, Brudnów, Wola Brudnowska, Plec, Kochanów, Sokolniki Suche, Kamień Duży.
22-07-2015
więcejPokaż więcej
Opłata za przyłącza wodne i kanalizacyjne
Szanowni Mieszkańcy
W związku z szeregiem zapytań i wątpliwości w zakresie wnoszenia przez obywateli opłaty za umożliwienie przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, niniejszym informuję, że Gmina Wieniawa nie pobiera żadnych opłat z tego tytułu. Po uzyskaniu z urzędu gminy warunków technicznych przyłącza, beneficjent ponosi tylko koszty jego wykonania od istniejącej sieci gminnej do posesji.
17-07-2015
więcejPokaż więcej
Zebranie wiejskie w Komorowie
W imieniu Pani Sołtys Marii Augustyniak, Radnego Rady Gminy, Pana Sławomira Brudniasa oraz swoim, serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców Komorowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu dzisiejszym, tj. 17 lipca 2015, w budynku po byłej szkole podstawowej w Komorowie. Zebranie rozpocznie się o godzinie 19.00.
17-07-2015
więcejPokaż więcej
IX Sesja Rady Gminy w Wieniawie
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na IX Sesję Rady Gminy w Wieniawie, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2015, o godzinie 09.00. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie
14-07-2015
więcejPokaż więcej
Udana impreza w rytmach disco w naszym parku
Dużym zainteresowaniem cieszył się niedzielny piknik disco polo, zorganizowany w Parku Gminnym w Wieniawie. Każdy  z obecnych mógł podziwiac wystepy zaproszonych zespołów, skorzystać ze stoiska gastronomicznego i pobawić się wspólnie ze znajomymi i przyjaciółmi w rytmach muzyki disco.
07-07-2015
więcejPokaż więcej
Dyżur dzielnicowego w Urzędzie Gminy
W związku z postulatami Radnych Rady Gminy w Wieniawie, wychodząc na przeciw oczekiwaniom Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych, uruchamiamy, począwszy od dnia 15 lipca 2015 roku, dyżury Dzielnicowego, Pana Wojciecha Polaka w Urzędzie Gminy w Wieniawie.
01-07-2015
więcejPokaż więcej
Jarmarki Skrzyneckie, słońce, muzyka i dobra zabawa!
Impreza zorganizowana przez Wójta Gminy oraz Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna, wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku. Od wczesnych godzin przedpołudniowych trwały prace organizacyjne oraz rozgrywki w piłce siatkowej mężczyzn o puchar  Wóta Gminy Wieniawa.
01-07-2015
więcejPokaż więcej
Harmonogram i regulamin turnieju o Puchar Wójta Gminy Wieniawa w piłce siatkowej.
Już w najbliższą niedzielę na obiekcie Orlik w Skrzynnie, odbędzie się puchar Wójta Gminy Wieniawa w Piłce siatkowej mężczyzn. W wyznaczonym terminie swój udział zgłosiły cztery drużyny, które rozegrają swoje mecze systemem każdy z każdym. Wszystkich zainteresowanych sportowymi zmaganiami serdecznie zapraszamy.
25-06-2015
więcejPokaż więcej
II Piknik Disco Polo w Wieniawie
Już piątego lipca 2015 r. odgodziny 16.00, Park Gminny w Wieniawie zamieni się w amfiteatr, a z głośników popłyną taneczne rytmy. Wraz z GCK organizujemy II piknik disco polo, dedykowany wszystkim, którzy lubią dobrą zabawę, bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych.
23-06-2015
więcejPokaż więcej
Zapraszamy na Jarmarki Skrzyneckie
Wszystkich, których interesuje dobra zabawa oraz tradycja naszego regionu, serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę, tj. 28 czerwca 2015 r. do Skrzynna, na Jarmarki Skrzyneckie. Impreza rozpocznie się o godzinie 14.00. Dla uczestników przewidziano szereg konkursów, pokazów oraz występów kapel i zespołów śpiewaczych.
23-06-2015
więcejPokaż więcej
Wieczór Sobótkowy - Wianki 2015
W minioną niedzielę na muszli koncertowej w parku w Wieniawie, odbył się koncert kapel ludowych połączony z obrzędem puszczania wianków. Licznie zgromadzona publiczność podziwiała przygotowane przez lokalne stowarzyszenia oraz dzieci i młodziez wianki, oraz mogła spróbowac swoich sił w konkursie na najładniej tańczącą parę.
23-06-2015
więcejPokaż więcej
Obradowała Rada Gminy Wieniawa
W piątek 12 czerwca 2015 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie odbyła się Sesja Rady Gminy. Radni wysłuchali wystąpienia przedstawieciela Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki, Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze, oraz Sprawozdania z Działalności Wójta Gminy pomiędzy Sesjami. Następnie przeprowadzono blok głosowań.
17-06-2015
więcejPokaż więcej
XII Rowerowy Zlot Gwieździsty
Związek Gmin Radomka zaprasza wszystkich miłośników kolarstwa  na XII Rowerowy Zlot Gwieździsty, który odbędzie się 19.06.2015 r. Rowerzyści wyruszają z terenu  gmin  Jedlińsk,, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew, aby spotkać się na pikniku nad zalewem w Domaniowie
17-06-2015
więcejPokaż więcej
Wojewódzki Finał turnieju Piłkarska Kadra Czeka w Wieniawie
Serdecznie zapraszamy na Wojewódzki Finał turnieju "Piłkarska Kadra Czeka", który odbędzie się na Stadionie Gminnym oraz boiskach przyszkolnych w Wieniawie w dniu 17 czerwca 2015 r. Turniej zostanie rozegrany w kategori dziewcząt i chłopców. Początek imprezy o godzinie 09.30
16-06-2015
więcejPokaż więcej
Zapraszamy na Sesję Rady Gminy w dniu 12.06.2015
Wszystkich zainteresowanych pracą Wójta i Rady Gminy w Wieniawie, serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, w piątek 12 czerwca 2015 r.
08-06-2015
więcejPokaż więcej
Wywiad z Wójtem Gminy w Głosie Radomskim
W 18 numerze Głosu Radoskiego z 28 maja 2015, opublikowany został wywiad z Wójtem Gminy, Panem Krzysztofem Sobczakiem. Odpowiadając na pytania Pana Eugeniusza Kopcińskiego, Wójt przedstawił sytuację finansową gminy, realizowane oraz planowane do realizacji inwestycje.
03-06-2015
więcejPokaż więcej
Posiedzene wyjazdowe Komisji Komunalnej i Pożytku Publicznego
W dniu dzisiejszym, tj. 06 czerwca 2015 o godzinie 09:00, odbędzie się posiedzenie Komisji Komunalnej i Pożytku Publicznego. Posiedzenie będzie połączone z wyjazdem terenowym, na którym członkowie komisji wraz z przewodniczącymi pozostałych komisji stałych Rady Gminy w Wieniawie ocenią stan infrastruktury terenowej (drogi lokalne, rowy, mosty i kładki) oraz określą niezbędne do realizacji, priorytetowe zakresy prac.

03-06-2015
więcejPokaż więcej
Protokół z narady Sołtysów 1/2015 z dnia 20 marca 2015
W związku z naradą z Sołtysami, ktoa miała miejsce w dniu 20.03.2015, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, w załączeniu przedstawiam Państwu do zapoznania się i stosowania Protokół z przedmiotowego spotkania nr 1/2015
25-05-2015
więcejPokaż więcej
Jeszcze tylko przez kilka godzin możesz spełnić obywatelski obowiązek!
Jeszcze tylko przez 8 godzin można głosować w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i spełnić swój obywatelski obowiązek. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godzinie 21.00. Pierwsze nieoficjalne wyniki poznamy już jutro rano.
24-05-2015
więcejPokaż więcej
Walne zebranie członków Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki
W piątek 22 maja 2015, w Domu Ludowym w Cerekwi, odbyło się walne zabranie członków stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki. Po części oficjalnej zebrani udali się do restauracji Camelot na uroczysty obiad. Czas umilała kapela braci Tarnowskich z Domaniowa
24-05-2015
więcejPokaż więcej
Trwają prace związane z czyszczeniem gminnych rowów odwadniających
Trwają prace związane z czyszczeniem gminnych rowów odwadniających. Prace te podyktowane były niezwykle ciężka sytuacją na polach uprawnych i wiązały się z brakiem możliwości uprawy działek. Dla rolników, dla których praca na roli stanowi jedyne źródło dochodu, jest to niezwykle ważny element gospodarowania.
20-05-2015
więcejPokaż więcej
Rozbudowa sieci wodociągowej w Wieniawie i Zawadach
Zakończono prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Zawady i Wieniawa. Roboty przeprowadzono w pierwszej połowie bieżącego miesiąca. Kolejny etap rozbudowy sieci wodociągowej to Jabłonica. Będzie to odcinek stanowiący przedłużenie sieci na ulicy Głównej w kierunku Rykowa i Pogroszyna na długości około 250 metrów.
20-05-2015
więcejPokaż więcej
Gmina Wieniawa licznie reprezentowana na Targach Agrotravel w Kielcach
W niedzielę zakończyły sie w Kielcach Międzynarodowe Targi Agroturystyczne AGROTRAVEL. To najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki.
15-04-2015
więcejPokaż więcej
VII Sesja Rady Gminy w Wieniawie
Oo minuty ciszy rozpoczęła się siódma sesja Rady Gminy w Wieniawie, która odbyła się 10 kwietnia 2015. Następnie Radni przyjęli porządek dzienny obrad, przeprowadzili panel głosowań nad proponowanymi uchwałami oraz dyskutowali na tematy  związane z powstałą infrastrukturą sportową.
12-04-2015
więcejPokaż więcej
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
W związku z zapotrzebowaniem i płynącymi wnioskami ze strony Mieszkańców, przystępujemy do ustalenia warunków w zakresie rozbudowy infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieniawa.
03-04-2015
więcejPokaż więcej
Dziesiąta rocznica odejścia Jana Pawła II do domu Ojca

Szanowni Mieszkańcy
W dniu dzisiejszym mija X rocznica odejścia do domu Ojca Św. Jana Pawła II. Dziś również Wielki Czwartek, który w Kościele Katolickim obchodzony jest jako pamiątka ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii.

02-04-2015
więcejPokaż więcej
Targi Agrotech w Kielcach
W minioną niedzielę 29 marca 2015, pracownicy Urzędu Gminy w Wieniawie, Radni Rady Gminy, Sołtysi oraz Rolnicy, wzięli udział w Targach Agrotech w Kielcach. Nastepnie wszyscy udali się na Święty Krzyż, zwiedzali klasztor, krypty, gołoborza oraz uczestniczyli w Liturgii Niedzieli Palmowej i Mszy Świętej w Bazylice Świętokrzyskiej.
31-03-2015
więcejPokaż więcej
Sprzątanie Terenu i usuwanie dzikich wysypisk śmieci
Od poniedziałku trwają prace związane z usuwaniem z terenu gminy odpadów zalegających w przydrożnych rowach oraz likwidowanie dzikich wysypisk śmieci. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy w Wieniawie, zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
27-03-2015
więcejPokaż więcej
Zapraszamy na VII Sesję Rady Gminy w dniu 10.04.2015
Szanowni Mieszkańcy

Wszystkich zainteresowanych serecznie zapraszam na VII Sesję Rady Gminy w Wieniawie, która odbędzie się w dniu 10.04.2015, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie.
26-03-2015
więcejPokaż więcej
Wyjazd na Targi Agrotech
Wiosną każdego roku Kielce zmieniają się w stolicę nowoczesnego rolnictwa. Pod koniec marca ponad 700 dobrze znanych na rynku firm z kilkunastu krajów zaprezentuje sprzęt i asortyment niezbędny w każdym gospodarstwie rolnym i branży gospodarki zasobami leśnymi. Z ich ofertą w ubiegłym roku zapoznało się ponad 58 i pół tysiąca zwiedzających
26-03-2015
więcejPokaż więcej
Nieprzejezdna droga ze Skrzynna do Sokolnik Mokrych
Wraz z Radnym Rady Gminy, Panem Piotrem Porczyńskim, dokonaliśmy oględzin dróg gruntowych ze Skrzynna w kierunku Sokolnik Mokrych, Żukowa, oraz drogi gruntowej z Sokolnik Mokrych do Żukowa.
26-03-2015
więcejPokaż więcej
W Sokolnikach Suchych konieczna naprawa dróg gruntowych
Brak rowów odwadniających oraz wysoki poziom wód gruntowych, powodują rozjeżdżanie i wyrzynanie się kolein uniemożliwiających dojaz do pól. Razem z Radnym Rady Gminy Panem Robertem Korczyńskim przeprowadzono wizytację.
26-03-2015
więcejPokaż więcej
Spotkanie z mieszkańcami Zagórza
Z inicjatywy Radnego Rady Gminy, Pana Jana Kalwarczyka oraz Sołtysa miejscowości, Pana Krzysztofa Czyżykowskiego, w dniu 23 marca 2015, w Zagórzu dokonaliśmy wizytacji terenów rolniczych, w których zalegająca woda uniemożliwia uprawę roli.
26-03-2015
więcejPokaż więcej
Spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Głogów w Konarach
20 marca 2015, o godzinie 13.00, w Konarach zorganizowano z inicjatywy Pani Sołtys Kariny Kality, spotkanie z Mieszkańcami w sprawie adaptacji budynku po byłej siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej na Świetlicę Wiejską.
21-03-2015
więcejPokaż więcej
Trwają prace związane z zapewnieniem przejezdności dróg lokalnych
Od początku bieżącego roku trwają na terenie Gminy prace związane z zapewnieniem przejezdności dróg lokalnych, stanowiących dojazdy do posesji. Niestety lista potrzeb okazała się bardzo długa. Prace realizowane są systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy.
21-03-2015
więcejPokaż więcej